English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüanthelmintic    • •    anti-helmintik    

used to destroy parasitic worms

iç parazitleri öldürmek için kullanılan etken madde grubu


clitoris    • •    klitoris, bızır    

a small sensitive and erectile part of the female genitals at the anterior end of the vulva

vulvanın üst kısmında bulunan, hassas ve sertleşme özelliği bulunan bölge


vulva    • •    vulva, dudak    

dişi canlılarda üreme organının dış bölümü, dudak

the external genitals of female animals and humanjoint    • •    eklem, mafsal    

a structure in the human or animal body at which two parts of the skeleton are fitted together.

insan ve hayvan vücudunda iskeletin iki parçasının birleştiği bölümwheat    • •    buğday    

a cereal plant that is the most important kind grown in temperate countries, the grain of which is ground to make flour for bread, pasta, pastry, etc..

ılıman ülkelerde yetiştirilen en önemli tahıl türü. ekmek, makarna, pasta vb. için un yapmak amacıyla öğütülürvagina    • •    vajina, döl yatağı    

the muscular tube leading from the external genitals to the cervix of the uterus in female mammals

dişi memelilerde çiftleşme sırasında penisin yerleştiği ve sperma sıvısını bıraktığı kanal şeklinde organgenital    • •    genital    

animal reproductive organs

hayvanlarda üreme organları


gelation    • •    jelleşme    

the process of forming a protein matrix that will entrap water.

proteinin pelteleşmesi, jel kıvamına gelme


beewax    • •    balmumu    

a mixture consisting of the palmitate of myricyl alcohol and other higher esters, free cerotic acid, and hydrocarbons

mirisil alkol ve diğer yüksek esterler, serbest serotik asitten ve hidrokarbonlardan oluşan bir karışım, bal mumu


diet    • •    diyet, rasyon    

the ingredients or mixture of feeds provided for an animal

hayvan için sağlanan besin karışımı ve içeriği


cervix    • •    serviks, boyun    

the narrow necklike passage forming the lower end of the uterus

uterusun alt bölgesinde vajina ile birleştiği bölge


ration    • •    rasyon, tayın    

a daily food formula for farm animals

çiftlik hayvanları için bir günlük yiyecek formülasyonu


concentrate    • •    kesif yem    

a high quality, low fiber feedstuff, including cereals and milling by-products.

tahıllar ve öğütme yan ürünleri de dahil olmak üzere yüksek kaliteli, düşük lifli yem


hen    • •    dişi hindi    

a female turkey

dişi hindi


breeding    • •    hayvan ıslahı    

the mating and production of offspring by animals.

hayvanların kontrollü olarak çiftleştirilip üretilmesiyle belirli karakterlerin belirgin hale getirilmesi


embryonic mortality    • •    embriyo ölümü    

loss of conceptus in first few weeks or months of gestation.

gebeliğin ilk birkaç haftasında meydana gelen embriyo ölümü


embryo transfer    • •    embriyo aktarımı    

technique of harvesting embryos from one female and placing them into other females to complete gestation

bir dişiden embriyoların toplanması ve gebeliği tamamlamak için diğer dişilere yerleştirilmesi


beard    • •    sakal    

the feathers bunched together under the beak or the jaw

gaga veya çene altında tüylerin toplanmasıyla oluşan yapıartificial insemination    • •    suni tohumlama    

the process making a female animal pregnant by an artificial methot of puttig male sperm inside her and not by sexual activity

aşım olmadan dişi hayvanı gebe bırakmak için kullanılan suni yöntem


acetylcholine    • •    asetilkolin    

a compound that occurs throughout the nervous system, in which it functions as a neurotransmitter

sinir sisteminde nörotransmitter olarak işlev gören bir bileşik


aflatoxin    • •    aflatoksin    

a particular group of mycotoxins produced by some species of the genus Aspergillus

Aspergillus cinsinin bazı türleri tarafından üretilen bir mikotoksin grubu


pregnancy    • •    gebelik    

the process of carrying or being carried in the womb between conception and birth

memelilerde çiftleşme sonrası döllenme ile doğum arasındaki dönem


bee    • •    arı    

an insect of a large group to which the honeybee belongs, including many solitary as well as social kinds

bal arısını da içeren, genellikle siyah-sarı karınlı uçucu bir böcek türüjack, jackass    • •    erkek eşek    

a male donkey

erkek eşek


fore shank    • •    önkol    

the portion of the front leg of the animal containing the radius and ulna.

hayvanın radius ve ulna kemiklerini içeren ön kol bölümü