English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüconduction    • •    kondüksiyon    

the direct movement or transfer of heat from warmer to cooler objects that are in contact with each other

sıcak ve soğuk nesneler arasında ısı enerjisinin temas yoluyla iletilmesi


accelerated lambing    • •    hızlandırılmış kuzulama    

the management schedule in which individual ewes lamb more than once per year. 

koyunların yılda birden fazla kuzulatılması için yapılan düzenlemeler


boar    • •    erkek domuz    

an uncastrated domestic male pig.

kastre edilmemiş evcil erkek domuzanterior    • •    ön    

nearer the front, especially situated in the front of the body or nearer to the head.

ön tarafta olan, ön tarafla ilgili


coccidiosis    • •    koksidiyoz    

a parasitic infection that causes bloody diarrhea and sudden death in animals

hayvanlarda kanlı ishal ve ölüme yol açan paraziter bir hastalık


ketonemia    • •    ketozis    

a condition characterized by raised levels of ketone bodies in the body

karbonhidrat metabolizmasının bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan, genellikle subakut ve kronik seyirli bir hastalıktır


estrus    • •    kızgınlık    

a recurring period of sexual receptivity and fertility in many female mammals

dişi memelilerde üreme amacıyla kızgınlık ve döllenmeye hazır olma durumu, kızışma, kızgınlık, östrus


endotherm    • •    endoterm    

animals that maintain stable body temperatures

vücut sıcaklığı sabit hayvanlar


fell membrane    • •    iç deri    

the inner layer of skin left on a lamb carcass after the pelt has been removed.

post çıkarıldıktan sonra kalan derinin iç tabakası


cervical vertebrae    • •    boyun omurları    

neck bones

boynu oluşturan omur kemikleri


bee venom    • •    arı zehiri    

poisonous matter secreted by honeybees, used chiefly in defense and communicated by stinging; the poison is secreted by special glands attached to the stinger of the bee

bal arıları tarafından salgılanan ve esas olarak savunmada kullanılan ve iğne yoluyla iletilen zehirli madde; zehir, arı iğnesine bağlı özel bezler tarafından salgılanır


buck    • •    teke    

a male goat

erkek keçi


genotype    • •    genotip    

the specific genetic material on the chromosomes of an individual.

bir bireyin kromozomlarındaki genetik materyalin tamamı


antigen    • •    antijen    

a toxin or other foreign substance that induces an immune response in the body, especially the production of antibodies.

vücutta bağışıklık tepkisi oluşturan ve antikor sağlanmasını tetikleyen toksik veya diğer yabancı kaynaklı moleküller


abiotic    • •    abiyotik    

physical rather than biological; not derived from living organisms

canlı organizmadan üretilmemiş, biyolojik olmayan


embryonic mortality    • •    embriyo ölümü    

loss of conceptus in first few weeks or months of gestation.

gebeliğin ilk birkaç haftasında meydana gelen embriyo ölümü


chromosome    • •    kromozom    

a threadlike structure of nucleic acids and protein found in the nucleus of most living cells, carrying genetic information in the form of genes

canlı hücrelerin çekirdeğinde bulunan nükleik asitler ve histon proteinlerinden oluşan, genetik bilgiyi gen biçiminde taşıyan iplik benzeri yapıartificial vagina    • •    suni vajina    

a device designed to imitate the female sex organ

dişi cinsel organını taklit eden alet, suni tohumlama için erkekten döl eldesinde kullanılırlay    • •    yumurtlamak    

coming out of an egg from the fowl

yumurtlamak


gelatin    • •    jelatin    

a virtually colorless and tasteless water-soluble protein prepared from collagen

kolajenden hazırlanan, renksiz ve tatsız suda çözünebilen bir protein


tibia    • •    kaval kemiği    

the inner and typically larger of the two bones between the knee and the ankle, parallel with the fibula

diz ve ayak bileği arasındaki paralel iki kemiğin içte kalan ve tipik olarak daha büyük olanı


pork    • •    domuz eti    

meat of pig

domuz eti


anabolism    • •    anabolizma, özümleme    

the synthesis of complex molecules in living organisms from simpler ones together with the storage of energy; constructive metabolism.

küçük yapı taşlarından büyük yapılı moleküllerin sentezlenmesi, özümleme. metabolizmada yapım işleri.


elastin    • •    elastin    

rubberlike connective tissue protein noted for its elasticity and extreme insolubility

esnekliği ve çözünmeye karşı aşırı direnci ile bilinen bağ dokusu proteini


curing    • •    salamura, tuzlama    

adding salt to meat for the purpose of preservation

eti koruma amacıyla tuzlayarak saklamak