English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüketosis    • •    ketozis    

a condition characterized by raised levels of ketone bodies in the body

karbonhidrat metabolizmasının bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan, genellikle subakut ve kronik seyirli bir hastalıktır


atrophy    • •    atrofi    

the process of atrophying or state of having atrophied.

körelme, dumur.


carcass    • •    karkas    

the trunk of an animal such as a cow, sheep, or pig, for cutting up as meat.

eti için kesilen hayvanın temizlendikten sonra et ve kemikleri kapsayan bütün vücuduamino acid    • •    amino asit    

a simple organic compound containing both a carboxyl (—COOH) and an amino (—NH2 ) group

proteinlerin en alt bileşeni olan moleküllerin genel adı, bir karboksil ve bir amino grubu içerir


corn silage    • •    mısır silajı    

a feedstuff consisting of fermented whole corn plants (corn cobs and plant matter).

mısır koçanları ve bitkisini içeren fermente hayvan yemi, hayvan turşusufat thickness    • •    yağ kalınlığı    

refers to the thickness of subcutaneous fat

hayvanlarda cilt altı yağ kalınlığını ifade eder


bedding    • •    altlık    

material scattered on the floor of a poultry house or barn to absorb moisture and manure

hayvanların kaldığı yerin altına serilmiş, nemi ve dışkıyı emmeye yarayan materyal


wheat    • •    buğday    

a cereal plant that is the most important kind grown in temperate countries, the grain of which is ground to make flour for bread, pasta, pastry, etc..

ılıman ülkelerde yetiştirilen en önemli tahıl türü. ekmek, makarna, pasta vb. için un yapmak amacıyla öğütülürhatch    • •    kuluçka    

emerge from the egg (birds, fishes or reptiles)

yumurtlayarak üreyen bir hayvanın yavrusunun yumurtadan çıkmasıfood processing    • •    gıda işleme    

processing agricultural commodities for retail use

perakende kullanım için tarımsal ürünlerin işlenmesi


denaturation    • •    denatürasyon    

changes the native structure of a protein by either heats or acid.

proteinlerin doğal yapısının ısı veya asit gibi etkenlerle değişmesi - bozulması


anabolism    • •    anabolizma, özümleme    

the synthesis of complex molecules in living organisms from simpler ones together with the storage of energy; constructive metabolism.

küçük yapı taşlarından büyük yapılı moleküllerin sentezlenmesi, özümleme. metabolizmada yapım işleri.


conduction    • •    kondüksiyon    

the direct movement or transfer of heat from warmer to cooler objects that are in contact with each other

sıcak ve soğuk nesneler arasında ısı enerjisinin temas yoluyla iletilmesi


ulna    • •    dirsek kemiği    

the thinner and longer of the two bones in the forearm

ön koldaki iki kemikten daha kalın ve uzun olanı


barrow    • •    hadım domuz    

a castrated boar

kastre edilmiş erkek domuz


ATP    • •    ATP    

adenosine triphosphate. the energy molecule of live cells.

adenozin trifosfat. canlı hücrelerin enerji molekülü.campylobacter    • •    camfilobakter    

A pathogenic organism responsible for the a food-borne infection that is characterized by diarrhea, fever, and cramps.

gıda zehirlenmelerinde ve yavru atmada rol oynayan patojen bir bakteri grubufreshen    • •    buzağılama    

the process of a cow giving birth to a calf.

gebe bir ineğin doğum yaparak bir buzağı dünyaya getirmesiturkey    • •    hindi    

a large mainly domesticated game bird native to North America, having a bald head and (in the male) red wattles. It is prized as food, especially on festive occasions such as Thanksgiving and Christmas

başı kel, anavatanı Amerika olan iri bir kanatlı hayvan türübuck    • •    koç    

a male sheep

erkek koyun, koçmeiosis    • •    mayoz bölünme    

a type of cell division that results in four daughter cells each with half the number of chromosomes of the parent cell, as in the production of gametes and plant spores

üreme hücrelerinde görülen ve kromozom sayısını yarıya indiren, çok aşamalı bir hücre bölünme türüartificial insemination    • •    suni tohumlama    

the process making a female animal pregnant by an artificial methot of puttig male sperm inside her and not by sexual activity

aşım olmadan dişi hayvanı gebe bırakmak için kullanılan suni yöntem


ovum    • •    yumurta hücresi    

a mature female reproductive cell, especially of a human or other animal, that can divide to give rise to an embryo usually only after fertilization by a male cell

üreme kabiliyetine sahip dişi memelilerin üreme hücresi, döllendikten sonra zigot oluşturur


animal science    • •    zootekni    

animal science (also animal bioscience) is described as "studying the biology of animals that are under the control of humankind." it can also be described as the production and management of farm animals

yvan bilimi (ayrıca hayvan biyobilimi) "insanlığın kontrolünde olan hayvanların biyolojisinin incelenmesi" olarak tanımlanmaktadır. aynı zamanda çiftlik hayvanlarının üretimi ve yönetimi olarak da tanımlanabilir


gelation    • •    jelleşme    

the process of forming a protein matrix that will entrap water.

proteinin pelteleşmesi, jel kıvamına gelme