English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğücommodity    • •    emtia, mal    

a raw material or primary agricultural product that can be bought and sold

alınıp satılabilen tarımsal hammadde, birincil tarımsal ürün


ulna    • •    dirsek kemiği    

the thinner and longer of the two bones in the forearm

ön koldaki iki kemikten daha kalın ve uzun olanı


egg    • •    yumurta    

an oval or round object laid by a female bird, reptile, fish, or invertebrate, usually containing a developing embryo.

kuşlar, balıklar ve sürüngenlerin dişilerinin çıkardığı, içinde embriyo barındıran ve üremeyi sağlayan oval cisimfemur    • •    femur, uyluk kemiği    

the long bone in the hind leg that articulates with the pelvic bone and the tibia and fibula

arka bacaktaki uzun kemik. kalça kemiği ve baldır kemikleri (tibia ve fibula) arasında eklem yaparfree stall    • •    serbest durak    

a housing system for dairy cattle in which the barn is constructed with a series of stalls (one per cow) and in which the cow can choose in which stall she wishes to rest.

ahırın bir dizi bölmeyle (bir inek başına bir tane) inşa edildiği ve süt sığırları için kullanılan bir ahır sistemi


comfort zone    • •    termal konfor bölgesi    

the thermoneutral zone or temperature range in which animals maintain their body temperature within the thermal range without expending any extra energy.

hayvanların fazladan enerji harcamadan vücut ısısını optimum sınırlarda tutabildiği sıcaklık aralığı.


bacon    • •    domuz pastırması    

the back and sides of the hog, salted and dried or smoked, usually sliced thin and fried for food.

domuz etinden hazırlanan, tuzlanmış ve kurutulmuş veya füme edilmiş, genellikle ince dilimlenmiş et ürünü


food processing    • •    gıda işleme    

processing agricultural commodities for retail use

perakende kullanım için tarımsal ürünlerin işlenmesi


vas deferens    • •    vas deferens    

the duct that conveys sperm from the testicle to the urethra

spermleri testisten üretraya ileten kanal


ascorbate    • •    askorbat    

a salt, ester, or the anion of ascorbic acid.

askorbik asitin tuzları, anyonları veya esterlerinin genel adı


beehive, bee hive    • •    arı kovanı    

a structure in which bees are kept, typically in the form of a dome or box

arıların barındı(rıl)dığı, genellikle kutu veya kubbe şeklinde olan yapıfeeder cattle    • •    kesime hazır sığır    

cattle, ready to be finished for market, weighing 250-300 kilograms or heavier

250-300 kg veya daha ağır, kesime hazır büyüklüğe ulaşmış sığır


animal science    • •    zootekni    

animal science (also animal bioscience) is described as "studying the biology of animals that are under the control of humankind." it can also be described as the production and management of farm animals

yvan bilimi (ayrıca hayvan biyobilimi) "insanlığın kontrolünde olan hayvanların biyolojisinin incelenmesi" olarak tanımlanmaktadır. aynı zamanda çiftlik hayvanlarının üretimi ve yönetimi olarak da tanımlanabilir


diaphragm    • •    diyafram    

a muscle and connective structure that separates the abdominal and thoracic cavity

göğüs ve karın boşluklarını ayıran ince zar şeklinde bir kas tabakası


broil    • •    ızgara    

cook (meat or fish) by exposure to direct, intense radiant heat.

etin doğrudan ateşe temas ederek pişirilmesi


filly    • •    kısrak    

a young female horse

genç dişi at


gobble    • •    hindi sesi    

the sound of a male turkey make a characteristic swallowing sound in the throat

hindilerin erkeklerinin çıkardığı gırtlaktan gelen "glu glu" şeklindeki ses


crutching    • •    kasık perine tıraşı    

to remove wool from around the perineal and inguinal areas of sheep to prevent soiling and to provide access to teats

kirlenmeyi önlemek ve memelere erişimi kolaylaştırmak için kasık ve perine bölgesinin tıraş edilmesi


feather    • •    kuş tüyü, kaz tüyü    

any of the flat appendages growing from a bird's skin and forming its plumage, consisting of a partly hollow horny shaft fringed with vanes of barbs

kuş cinsi hayvanların tüyüegg cell    • •    yumurta hücresi    

a mature female reproductive cell, especially of a human or other animal, that can divide to give rise to an embryo usually only after fertilization by a male cell

üreme kabiliyetine sahip dişi memelilerin üreme hücresi, döllendikten sonra zigot oluşturur


dehairing machine    • •    yolum makinesi, yolma makinesi    

a machine with rotating rubber paddles that removes the hair or feather from a carcass

döner kauçuk kollarıyla tavuğun tüylerini yolarak temizleyen makinebunny    • •    tavşan yavrusu    

young rabbit

tavşan yavrusufertilization    • •    dölleme    

the action or process of fertilizing an egg, female animal, or plant, involving the fusion of male and female gametes to form a zygote.

babadan gelen spermanın annedeki yumurta hücresiyle birleşerek zigot oluşturması, dölleme


fluid milk    • •    ham süt    

milk without any water removed

suyu alınmamış süt, ham süt


antibody    • •    antikor    

a blood protein produced in response to and counteracting a specific antigen. Antibodies combine chemically with substances that the body recognizes as alien, such as bacteria, viruses, and foreign substances in the blood.

belirli bir antijene tepki olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen kan proteini