English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğügilt    • •    dişi domuz    

female pig, prior to first calving

ilk doğumdan önce dişi domuz


disinfectant    • •    dezenfektan    

compound that kills or inhibits bacterial growth, particularly applied to agents that are used on inanimate objects

cansız nesneler üzerine uygulanan ve bakteri gelişimini durduran veya bakterileri öldüren bileşik


artery    • •    atardamar    

any of the muscular-walled tubes forming part of the circulation system by which blood (mainly that which has been oxygenated) is conveyed from the heart to all parts of the body

kalpten pompalanan oksijence zengin taze kanı vücudun tüm bölümlerine ulaştıran kas duvarlı damarlar


embryo    • •    embriyo    

an unborn or unhatched offspring in the process of development

döllenmeden sonra zigotun belirli bir aşamaya gelene kadar aldığı isimegg cell    • •    yumurta hücresi    

a mature female reproductive cell, especially of a human or other animal, that can divide to give rise to an embryo usually only after fertilization by a male cell

üreme kabiliyetine sahip dişi memelilerin üreme hücresi, döllendikten sonra zigot oluşturur


asexual reproduction    • •    eşeysiz üreme    

a mode of reproduction by which offspring arise from a single organism, and inherit the genes of that parent only

tek bir organizmadan soyun devam ettiği ve yavru(lar)ın tüm genlerini bu bireyden aldığı üreme biçimi,


condensed milk    • •    yoğunlaştırılmış süt    

canned milk that has been thickened by evaporation and sweetened

suyu azaltılarak yoğunlaştırılmış süt, şeker ilâve edilerek kutulanabilirartificial vagina    • •    suni vajina    

a device designed to imitate the female sex organ

dişi cinsel organını taklit eden alet, suni tohumlama için erkekten döl eldesinde kullanılırhorse    • •    at    

a solid-hoofed plant-eating domesticated mammal with a flowing mane and tail, used for riding, racing, and to carry and pull loads.

ulaşım, yarış ve yük taşıma için kullanılan, yelesi ve uzun kıllardan oluşan bir kuyruğu olan iri bir otçul hayvanruminant    • •    ruminant, geviş getiren    

an even-toed ungulate mammal that chews the cud regurgitated from its rumen. The ruminants comprise the cattle, sheep, antelopes, deer, giraffes, and their relatives

Daha önceden yutmuş ve az sindirmiş oldukları besinleri dinlenirken tekrar ağızlarına getirip çiğneyen, mideleri dört bölümden oluşan otobur hayvan grubu. Sığır, koyun, keçi gibi hayvanları kapsar.


crutching    • •    kasık perine tıraşı    

to remove wool from around the perineal and inguinal areas of sheep to prevent soiling and to provide access to teats

kirlenmeyi önlemek ve memelere erişimi kolaylaştırmak için kasık ve perine bölgesinin tıraş edilmesi


gelding    • •    beygir    

a castrated male horse

kastre edilmiş erkek at


beehive, bee hive    • •    arı kovanı    

a structure in which bees are kept, typically in the form of a dome or box

arıların barındı(rıl)dığı, genellikle kutu veya kubbe şeklinde olan yapıbuck    • •    koç    

a male sheep

erkek koyun, koçflank    • •    böğür    

the abdominal wall of an animal or carcass

bir hayvan veya karkasın karın duvarı


chevon    • •    keçi eti    

the flesh of goats as food; goat meat

keçi eti, keçinin besin olarak kullanılan eti


gestation    • •    gebelik    

the process of carrying or being carried in the womb between conception and birth

memelilerde çiftleşme sonrası döllenme ile doğum arasındaki dönem


breed    • •    ırk    

a stock of animals or plants within a species having a distinctive appearance and typically having been developed by deliberate selection.

bir tür içinde ortak karakterlere sahip olan ve bu karakterlerini kalıtım yoluyla nesiller boyu yavrularına geçirebilen hayvan grubu


doe    • •    dişi tavşan    

a female rabbit or deer

dişi tavşan ya da dişi geyik


casein    • •    kazein    

he main protein present in milk and (in coagulated form) in cheese.

sütte ve peynirde bulunan temel protein


campylobacter    • •    camfilobakter    

A pathogenic organism responsible for the a food-borne infection that is characterized by diarrhea, fever, and cramps.

gıda zehirlenmelerinde ve yavru atmada rol oynayan patojen bir bakteri grubuegg products    • •    yumurta ürünleri    

food and non-food products derived from eggs

gıda olsun veya olmasın, yumurtadan elde edilen ürünler


ration    • •    rasyon, tayın    

a daily food formula for farm animals

çiftlik hayvanları için bir günlük yiyecek formülasyonu


fry    • •    balık yavrusu    

newly hatched fish larva still with its yolk sac attached.

yumurtadan yeni çıkmış balık yavrusu, genellikle yumurta kesesi hâlâ üzerindedir


boar odor    • •    domuz kokusu    

An distinctive odor associated with meat from intact adult male hogs.

Sağlam yetişkin erkek domuz etinde hissedilen belirgin bir koku.