English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğühen    • •    tavuk    

a female chicken, a female bird, especially of a domestic fowl

tavuk vb. kümes hayvanlarının dişisi


uterus    • •    rahim    

the organ in the lower body of a woman or female mammal where offspring are conceived and in which they gestate before birth; the womb

memelilerde gebelik gerçekleşmesi durumunda yavrunun doğum öncesi gelişimini tamamladığı organ


freshen    • •    buzağılama    

the process of a cow giving birth to a calf.

gebe bir ineğin doğum yaparak bir buzağı dünyaya getirmesipony    • •    midilli atı    

a horse of a small breed

küçük cüsseli bir at ırkıquail    • •    bıldırcın    

a small, migratory, gallinaceous game bird

tavukgillerden küçük, göçmen bir kuş


concentrate    • •    kesif yem    

a high quality, low fiber feedstuff, including cereals and milling by-products.

tahıllar ve öğütme yan ürünleri de dahil olmak üzere yüksek kaliteli, düşük lifli yem


cecum (caecum)    • •    kör bağırsak, sekum    

a pouch connected to the junction of the small and large intestine

ince ve kalın bağırsakların birleşim noktasında kese şeklinde oluşumfree stall    • •    serbest durak    

a housing system for dairy cattle in which the barn is constructed with a series of stalls (one per cow) and in which the cow can choose in which stall she wishes to rest.

ahırın bir dizi bölmeyle (bir inek başına bir tane) inşa edildiği ve süt sığırları için kullanılan bir ahır sistemi


bullock    • •    öküz    

a castrated male cattle

enenmiş erkek sığır, öküz


fluid milk    • •    ham süt    

milk without any water removed

suyu alınmamış süt, ham süt


tooth, teeth    • •    diş, dişler    

each of a set of hard, bony enamel-coated structures in the jaws of most vertebrates, used for biting and chewing

hayvan ya da insanların ağzında bulunan, çok sert mine ile kaplı, ısırmaya, çiğnemeye yarayan organknee    • •    diz    

the joint between the thigh and the lower back leg in mammals

memelilerde arka bacağın üst ve alt kısımları arasındaki bölge ve buradaki eklem, diz


acute    • •    akut    

sharp or severe in effect

keskin veya şiddetli etki (bir hastalığın aniden ve şiddetli ortaya çıkışı)


allele    • •    allel    

one of two or more alternative forms of a gene that arise by mutation and are found at the same place on a chromosome

bir kromozomun aynı lokusunda bulunan ve birbirinin alternatifi olan gen çifti


duck    • •    ördek    

a waterbird with a broad blunt bill, short legs, webbed feet, and a waddling gait

kısa perde ayaklı evcil bir su kuşu türücardiac muscle    • •    kalp kası    

Muscle that is striated and has involuntary nervous system control. The nucleus is located in the center of the muscle fiber. The muscle fiber exhibits rhythmic contractility and is found exclusively in the heart.

Çizgili ve istemsiz sinir sistemi kontrolü olan kas. Çekirdek, kas lifinin merkezinde yer alır. Bu kas lifi ritmik kasılma gösterir ve yalnızca kalpte bulunur.breeding    • •    hayvan ıslahı    

the mating and production of offspring by animals.

hayvanların kontrollü olarak çiftleştirilip üretilmesiyle belirli karakterlerin belirgin hale getirilmesi


accelerated lambing    • •    hızlandırılmış kuzulama    

the management schedule in which individual ewes lamb more than once per year. 

koyunların yılda birden fazla kuzulatılması için yapılan düzenlemeler


gene    • •    gen    

the particular nucleotide sequence of a chromosome segment which influences development of a specific characteristic

kromozom üzerinde özel bir karakteri barındıran nükleotid dizisi


feather    • •    kuş tüyü, kaz tüyü    

any of the flat appendages growing from a bird's skin and forming its plumage, consisting of a partly hollow horny shaft fringed with vanes of barbs

kuş cinsi hayvanların tüyüveal    • •    dana eti    

meat of calve

genç sığır eti, dana eti


cleavage    • •    bölünme, yarılma    

division of cell

hücrenin bölünmesicoccidiosis    • •    koksidiyoz    

a parasitic infection that causes bloody diarrhea and sudden death in animals

hayvanlarda kanlı ishal ve ölüme yol açan paraziter bir hastalık


diet    • •    diyet, rasyon    

the ingredients or mixture of feeds provided for an animal

hayvan için sağlanan besin karışımı ve içeriği


enzyme    • •    enzim    

proteins that start a chemical reaction

kimyasal reaksiyonları başlatan proteinler