English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğü



acidosis    • •    asidoz    

a condition when the rumen becomes too acid. usually due to over-consumption of grain

rumen pH'sının çok fazla asit olması ile ortaya çıkan bir zehirlenme durumu. tahıl tüketiminin fazla olduğu durumlarda görülür


braise    • •    kavurma    

fry (food) lightly and then stew it slowly in a closed container.

kısık ateşte kendi suyuyla pişirilen et



Clostridium botulinum    • •    Clostridium botulinum    

A rod-shaped spore-forming bacteria that produces a lethal toxin when grown in anaerobic conditions. A tiny amount absorbed will cause paralysis of the involuntary muscles such as the diaphragm leading to suffocation.

Anaerobik koşullarda yetiştirildiğinde ölümcül bir toksin üreten çubuk biçiminde spor oluşturucu bir bakteri. Toksinleri kaslarda felce neden olur.



cluck    • •    gıdaklama    

the characteristic short, guttural sound made by a hen

tavuğa has karakteristik kısa, gırtlak sesi, gıdak.


conceptus    • •    genç embriyo    

the embryo in the uterus, especially during the early stages of pregnancy

gebeliğin ilk evresinde (döllenmeden sonra) rahime henüz ulaşmış embriyo


fetus    • •    fetüs, cenin, dölüt    

an unborn offspring of a mamma

gebe bir memeli hayvanın rahminde gelişmekte olan henüz doğmamış yavru.



fowl    • •    kümes hayvanı, tavuk, hindi    

a bird kept chiefly for its eggs and flesh; a domestic cock or hen

eti ve yumurtası için beslenen kanatlı kümes hayvanı


freshen    • •    buzağılama    

the process of a cow giving birth to a calf.

gebe bir ineğin doğum yaparak bir buzağı dünyaya getirmesi



hen    • •    tavuk    

a female chicken, a female bird, especially of a domestic fowl

tavuk vb. kümes hayvanlarının dişisi


hen    • •    dişi hindi    

a female turkey

dişi hindi