English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüartificial fertilisation    • •    suni dölleme    

bringing together of semen and eggs under laboratory conditions

semen ve yumurtaları laboratuvar şartlarında bir araya getirerek oluşturulan dölleme


chicken    • •    tavuk, piliç    

a domestic fowl kept for its eggs or meat

eti ve yumurtası için beslenen, bir kanatlı kümes hayvanı türücracked eggs    • •    kırık yumurta    

eggs that may have some imperfection in the shell and are used in further processing of egg products

kabuğunda kırık çatlak gibi kusurları bulunan ve genelde yumurta ürünlerinin üretiminde kullanılmak üzere ayrılan yumurta


egg    • •    yumurta    

an oval or round object laid by a female bird, reptile, fish, or invertebrate, usually containing a developing embryo.

kuşlar, balıklar ve sürüngenlerin dişilerinin çıkardığı, içinde embriyo barındıran ve üremeyi sağlayan oval cisimegg cell    • •    yumurta hücresi    

a mature female reproductive cell, especially of a human or other animal, that can divide to give rise to an embryo usually only after fertilization by a male cell

üreme kabiliyetine sahip dişi memelilerin üreme hücresi, döllendikten sonra zigot oluşturur


egg products    • •    yumurta ürünleri    

food and non-food products derived from eggs

gıda olsun veya olmasın, yumurtadan elde edilen ürünler


fallopian tube    • •    fallop tüpü    

(in a female mammal) either of a pair of tubes along which eggs travel from the ovaries to the uterus.

memelilerde, yumurtanın yumurtalıklardan rahime ulaşmasını sağlayan ince kanal şeklinde yapı


fertilization    • •    dölleme    

the action or process of fertilizing an egg, female animal, or plant, involving the fusion of male and female gametes to form a zygote.

babadan gelen spermanın annedeki yumurta hücresiyle birleşerek zigot oluşturması, dölleme


fowl    • •    kümes hayvanı, tavuk, hindi    

a bird kept chiefly for its eggs and flesh; a domestic cock or hen

eti ve yumurtası için beslenen kanatlı kümes hayvanı


hatch    • •    kuluçka    

emerge from the egg (birds, fishes or reptiles)

yumurtlayarak üreyen bir hayvanın yavrusunun yumurtadan çıkmasılay    • •    yumurtlamak    

coming out of an egg from the fowl

yumurtlamak


ovary    • •    yumurtalık    

a female reproductive organ in which ova or eggs are produced, present in humans and other vertebrates as a pair.

dişi memelilerde üreme hücresi olan yumurtanın üretildiği organ