English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüfleshing    • •    :::: ÇEVİRİ ÖNERİSİ BEKLENİYOR ::::    

the thickness of the muscling covering over the back, breast, drumstick, and thigh of a chicken carcass. considered in poultry grading.

tavuk gövdesinin arka, göğüs, sırt ve kalçasını örten kasların kalınlığı. tavukların derecelendirilmesinde dikkate alınır.


fry    • •    balık yavrusu    

newly hatched fish larva still with its yolk sac attached.

yumurtadan yeni çıkmış balık yavrusu, genellikle yumurta kesesi hâlâ üzerindedir


conduction    • •    kondüksiyon    

the direct movement or transfer of heat from warmer to cooler objects that are in contact with each other

sıcak ve soğuk nesneler arasında ısı enerjisinin temas yoluyla iletilmesi


buck    • •    teke    

a male goat

erkek keçi


food processing    • •    gıda işleme    

processing agricultural commodities for retail use

perakende kullanım için tarımsal ürünlerin işlenmesi


bray    • •    anırmak    

the loud, harsh cry of a donkey

eşeğin bağırarak çıkardığı Aİ şeklindeki sesartificial fertilisation    • •    suni dölleme    

bringing together of semen and eggs under laboratory conditions

semen ve yumurtaları laboratuvar şartlarında bir araya getirerek oluşturulan dölleme


dark cutter    • •    yağsız koyu et    

beef with lean tissue that is dark in color. it is the result of long term stress that has reduced the glycogen content in muscle prior to slaughter, The muscle pH of a dark cutter is generally high (approx. 6.5) which results in higher water-holding capacity and more light absorbency than normal thus causing a dark lean color.

yağsız koyu renkli et. kastaki glikojen oranını düşüren stres gibi faktörlerin etkisiyle daha çok ortaya çıkar


flank    • •    böğür    

the abdominal wall of an animal or carcass

bir hayvan veya karkasın karın duvarı


roughage    • •    kaba yem    

bulky food such as grass or hay for horses and cattle; fodder

at ve sığır gibi hayvanlar için kaba yem olarak kullanılan yemlerantibiotic    • •    antibiyotik    

a medicine (such as penicillin or its derivatives) that inhibits the growth of or destroys microorganisms.

penisilin ve benzeri ilaçlar. bakteri benzeri mikroorganizmaları öldürmek veya üremelerini durdurmak için kullanılan etken madde grubu


ration    • •    rasyon, tayın    

a daily food formula for farm animals

çiftlik hayvanları için bir günlük yiyecek formülasyonu


breeding    • •    hayvan ıslahı    

the mating and production of offspring by animals.

hayvanların kontrollü olarak çiftleştirilip üretilmesiyle belirli karakterlerin belirgin hale getirilmesi


vulva    • •    vulva, dudak    

dişi canlılarda üreme organının dış bölümü, dudak

the external genitals of female animals and humanconnective tissue    • •    bağ doku    

issue that connects, supports, binds, or separates other tissues or organs, typically having relatively few cells embedded in an amorphous matrix, often with collagen or other fibers, and including cartilaginous, fatty, and elastic tissues

genellikle kollajen veya diğer elyaflar ile nispeten az sayıda hücre yerleştirilmiş olan, diğer dokuları veya organları birbirine bağlayan, destekleyen, bağlayan veya ayıran, kıkırdaklı, yağlı ve elastik dokuları içeren doku türüaccelerated lambing    • •    hızlandırılmış kuzulama    

the management schedule in which individual ewes lamb more than once per year. 

koyunların yılda birden fazla kuzulatılması için yapılan düzenlemeler


cervix    • •    serviks, boyun    

the narrow necklike passage forming the lower end of the uterus

uterusun alt bölgesinde vajina ile birleştiği bölge


thigh    • •    uyluk    

the part of the back leg between the hip and the knee

arka bacağın diz ve kalça arasında kalan bölümü


fallopian tube    • •    fallop tüpü    

(in a female mammal) either of a pair of tubes along which eggs travel from the ovaries to the uterus.

memelilerde, yumurtanın yumurtalıklardan rahime ulaşmasını sağlayan ince kanal şeklinde yapı


anabolism    • •    anabolizma, özümleme    

the synthesis of complex molecules in living organisms from simpler ones together with the storage of energy; constructive metabolism.

küçük yapı taşlarından büyük yapılı moleküllerin sentezlenmesi, özümleme. metabolizmada yapım işleri.


conformation    • •    karkas yapısı    

the shape or structure of the carcass of animal

hayvanın karkasının şekli ve yapısı, karkas et ve kemik oranı


pig    • •    domuz    

an omnivorous domesticated hoofed mammal with sparse bristly hair and a flat snout for rooting in the soil, kept for its meat

eti için beslenen, omnivor bir hayvanfeather    • •    kuş tüyü, kaz tüyü    

any of the flat appendages growing from a bird's skin and forming its plumage, consisting of a partly hollow horny shaft fringed with vanes of barbs

kuş cinsi hayvanların tüyüsheep    • •    koyun(lar)    

a domesticated ruminant animal with a thick woolly coat and (typically only in the male) curving horns. It is kept in flocks for its wool or meat, and is proverbial for its tendency to follow others in the flock

kalın yünlü bir postu olan, spiral boynuzlu, geviş getiren, eti ve sütü için beslenen evcil bir hayvanfoal    • •    tay    

a baby horse

at yavrusu, tay, sıpa