English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüessential amino acids    • •    esansiyel amino asitler    

amino acids required by animals but not synthesized by them

hayvanların ihtiyaç duyduğu ancak vücutlarında sentezleyemedikleri amino asitler


vulva    • •    vulva, dudak    

dişi canlılarda üreme organının dış bölümü, dudak

the external genitals of female animals and humanwomb    • •    rahim    

the organ in the lower body of a woman or female mammal where offspring are conceived and in which they gestate before birth; the uterus

memelilerde gebelik gerçekleşmesi durumunda yavrunun doğum öncesi gelişimini tamamladığı organ, dölyatağı


lamb    • •    kuzu    

a baby sheep

koyun yavrusuquail    • •    bıldırcın    

a small, migratory, gallinaceous game bird

tavukgillerden küçük, göçmen bir kuş


amino acid    • •    amino asit    

a simple organic compound containing both a carboxyl (—COOH) and an amino (—NH2 ) group

proteinlerin en alt bileşeni olan moleküllerin genel adı, bir karboksil ve bir amino grubu içerir


gelding    • •    beygir    

a castrated male horse

kastre edilmiş erkek at


pregnancy    • •    gebelik    

the process of carrying or being carried in the womb between conception and birth

memelilerde çiftleşme sonrası döllenme ile doğum arasındaki dönem


cecum (caecum)    • •    kör bağırsak, sekum    

a pouch connected to the junction of the small and large intestine

ince ve kalın bağırsakların birleşim noktasında kese şeklinde oluşumclone    • •    kopya, klon    

an organism or cell produced asexually from one ancestor or stock

tek bir bireyden eşeysiz üreme yoluyla üretilmiş, genetik yapısı öncekinin tıpatıp aynısı olan canlı


conceptus    • •    genç embriyo    

the embryo in the uterus, especially during the early stages of pregnancy

gebeliğin ilk evresinde (döllenmeden sonra) rahime henüz ulaşmış embriyo


antiseptic    • •    antiseptik    

preventing the growth of disease-causing microorganisms.

hastalık yapan mikroorganizmaların gelişimini önleyen madde, dezenfektan


comfort zone    • •    termal konfor bölgesi    

the thermoneutral zone or temperature range in which animals maintain their body temperature within the thermal range without expending any extra energy.

hayvanların fazladan enerji harcamadan vücut ısısını optimum sınırlarda tutabildiği sıcaklık aralığı.


bacon    • •    domuz pastırması    

the back and sides of the hog, salted and dried or smoked, usually sliced thin and fried for food.

domuz etinden hazırlanan, tuzlanmış ve kurutulmuş veya füme edilmiş, genellikle ince dilimlenmiş et ürünü


apiculture    • •    arıcılık bilimi    

the science and art of raising honey bees

bal arısı yetiştiriciliği bilimi ve sanatı


abscess    • •    abse    

localized collection of pus in a cavity formed by disintegration of tissues

dokuların arasında dokuların bozulmasıyla oluşan iltihabi yapı


herd    • •    sürü    

a large group of animals, especially farm animal groups. a herd of cattle, a herd of cows etc.

hayvan sürüsücondensed milk    • •    yoğunlaştırılmış süt    

canned milk that has been thickened by evaporation and sweetened

suyu azaltılarak yoğunlaştırılmış süt, şeker ilâve edilerek kutulanabilirknee    • •    diz    

the joint between the thigh and the lower back leg in mammals

memelilerde arka bacağın üst ve alt kısımları arasındaki bölge ve buradaki eklem, diz


breeding    • •    hayvan ıslahı    

the mating and production of offspring by animals.

hayvanların kontrollü olarak çiftleştirilip üretilmesiyle belirli karakterlerin belirgin hale getirilmesi


stallion    • •    aygır    

an uncastrated adult male horse

üreme kabiliyetine sahip erkek atbiotic    • •    biyotik    

living things

canlılık, canlı şeyler.


artery    • •    atardamar    

any of the muscular-walled tubes forming part of the circulation system by which blood (mainly that which has been oxygenated) is conveyed from the heart to all parts of the body

kalpten pompalanan oksijence zengin taze kanı vücudun tüm bölümlerine ulaştıran kas duvarlı damarlar


antibody    • •    antikor    

a blood protein produced in response to and counteracting a specific antigen. Antibodies combine chemically with substances that the body recognizes as alien, such as bacteria, viruses, and foreign substances in the blood.

belirli bir antijene tepki olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen kan proteini


chicken    • •    tavuk, piliç    

a domestic fowl kept for its eggs or meat

eti ve yumurtası için beslenen, bir kanatlı kümes hayvanı türü