English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüfood processing    • •    gıda işleme    

processing agricultural commodities for retail use

perakende kullanım için tarımsal ürünlerin işlenmesi


nanny    • •    dişi keçi, keçi    

a female goat

dişi keçi


convection    • •    konveksiyon    

involves heat exchange through a physical medium such as air or water

hava veya su gibi bir ortam aracılığıyla ısı değişimi, ısının hava veya su gibi bir ortamla taşınması


buck    • •    erkek tavşan    

a male rabbit

erkek tavşan


embryonic mortality    • •    embriyo ölümü    

loss of conceptus in first few weeks or months of gestation.

gebeliğin ilk birkaç haftasında meydana gelen embriyo ölümü


gestation crate    • •    gebe bölmesi    

a stall for housing an individual animal during pregnancy

gebe hayvanın barındırılması için ayrılmış bölme


gelding    • •    beygir    

a castrated male horse

kastre edilmiş erkek at


spermatozoon    • •    sperm    

the mature motile male sex cell of an animal, by which the ovum is fertilized, typically having a compact head and one or more long flagella for swimming

dölleme yetisine sahip erkek üreme hücresi


breeding    • •    hayvan ıslahı    

the mating and production of offspring by animals.

hayvanların kontrollü olarak çiftleştirilip üretilmesiyle belirli karakterlerin belirgin hale getirilmesi


fibula    • •    baldır kemiği    

the outer and usually smaller of the two bones between the knee and the ankle

diz ve ayak bileği arasında kalan iki kemikten küçük olanı (genellikle)


vulva    • •    vulva, dudak    

dişi canlılarda üreme organının dış bölümü, dudak

the external genitals of female animals and humancowper's gland    • •    cowper bezi    

either of a pair of small glands that open into the urethra at the base of the penis and secrete a constituent of seminal fluid

üretraya açılan ve semen sıvısına katkı sağlayan bez


conceptus    • •    genç embriyo    

the embryo in the uterus, especially during the early stages of pregnancy

gebeliğin ilk evresinde (döllenmeden sonra) rahime henüz ulaşmış embriyo


gene    • •    gen    

the particular nucleotide sequence of a chromosome segment which influences development of a specific characteristic

kromozom üzerinde özel bir karakteri barındıran nükleotid dizisi


herd    • •    sürü    

a large group of animals, especially farm animal groups. a herd of cattle, a herd of cows etc.

hayvan sürüsüstud    • •    damızlık aygır    

adult male horse that used to breed

damızlık olarak kullanılan erkek at, damızlık aygır


clarification    • •    temizleme    

the centrifugation of milk to remove extraneous material including leukocytes, larger bacteria, cells from the cow's udder and dirt that may have entered the milking system

süt sistemindeki süte ineğin memesinden ve çevreden bulaşan lökositler, iri bakteriler gibi yabancı maddeleri santrifüj yöntemiyle çöktürerek temizleme


condition    • •    kondüsyon    

refers to the amount of flesh (body weight), quality of hair coat, and general health of animals

hayvanın vücut ağırlığı, genel sağlık durumu ve kıl-yapağı kalitesi gibi özelliklerin ifadesi


thighbone    • •    uyluk kemiği, femur    

the long bone in the hind leg that articulates with the pelvic bone and the tibia and fibula

arka bacaktaki uzun kemik. kalça kemiği ve baldır kemikleri (tibia ve fibula) arasında eklem yaparthigh    • •    uyluk    

the part of the back leg between the hip and the knee

arka bacağın diz ve kalça arasında kalan bölümü


meiosis    • •    mayoz bölünme    

a type of cell division that results in four daughter cells each with half the number of chromosomes of the parent cell, as in the production of gametes and plant spores

üreme hücrelerinde görülen ve kromozom sayısını yarıya indiren, çok aşamalı bir hücre bölünme türülivestock    • •    çiftlik hayvanları, hayvancılık    

Farm animals as cows, sheep, goats, horses etc.

inek, koyun, keçi, at gibi çiftlik hayvanlarıbeak    • •    gaga    

the hard protruding mouth part of a bird consisting of an uper and a lower part

bir kuşun alt ve üst sert çıkıntılardan oluşan ağız kısmıcarnivorous    • •    etobur    

feeding on other animals

diğer hayvanları yiyerek beslenen


disinfectant    • •    dezenfektan    

compound that kills or inhibits bacterial growth, particularly applied to agents that are used on inanimate objects

cansız nesneler üzerine uygulanan ve bakteri gelişimini durduran veya bakterileri öldüren bileşik