English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüuterus    • •    rahim    

the organ in the lower body of a woman or female mammal where offspring are conceived and in which they gestate before birth; the womb

memelilerde gebelik gerçekleşmesi durumunda yavrunun doğum öncesi gelişimini tamamladığı organ


feather    • •    kuş tüyü, kaz tüyü    

any of the flat appendages growing from a bird's skin and forming its plumage, consisting of a partly hollow horny shaft fringed with vanes of barbs

kuş cinsi hayvanların tüyügoose    • •    kaz    

a large waterbird with a long neck, short legs, webbed feet, and a short broad bill

uzun boyunlu, perde ayaklı evcil bir su kuşubacon    • •    domuz pastırması    

the back and sides of the hog, salted and dried or smoked, usually sliced thin and fried for food.

domuz etinden hazırlanan, tuzlanmış ve kurutulmuş veya füme edilmiş, genellikle ince dilimlenmiş et ürünü


spermatogenesis    • •    spermatogenez, sperm üretimi    

the production or development of mature spermatozoa

erkek memelilerde sperma üretimi


beard    • •    sakal    

the feathers bunched together under the beak or the jaw

gaga veya çene altında tüylerin toplanmasıyla oluşan yapıdehydration    • •    dehidrasyon, su kaybı    

removal of water from a tissue or organ or an organism

bir organizmadan veya bir organdan, dokudan suyun uzaklaş(tırıl)ması


collagen    • •    kollajen    

main structural protein of vertebrate animals, occurring in all tissues

omurgalı hayvanların ana yapısal proteinlerinin genel adı


flesh    • •    et    

the soft substance consisting of muscle and fat that is found between the skin and bones of an animal

hayvanın derisi ile kemikleri arasında bulunan kas ve yağdan oluşan yumuşak madde, etbarrow    • •    hadım domuz    

a castrated boar

kastre edilmiş erkek domuz


cholesterol    • •    kolesterol    

a compound of the sterol type found in most body tissues, including the blood and the nerves

kan ve sinirler dahil olmak üzere birçok vücut dokusunda bulunan sterol türünün bir bileşimifatty acids    • •    yağ asitleri    

a carboxylic acid consisting of a hydrocarbon chain and a terminal carboxyl group, especially any of those occurring as esters in fats and oils

bir hidrokarbon zincirinden ve bir terminal karboksil grubundan oluşan bir karboksilik asit, özellikle yağlar ve yağlar içinde esterler halinde bulunur, yağ asiti


doe    • •    dişi tavşan    

a female rabbit or deer

dişi tavşan ya da dişi geyik


vagina    • •    vajina, döl yatağı    

the muscular tube leading from the external genitals to the cervix of the uterus in female mammals

dişi memelilerde çiftleşme sırasında penisin yerleştiği ve sperma sıvısını bıraktığı kanal şeklinde organartificial vagina    • •    suni vajina    

a device designed to imitate the female sex organ

dişi cinsel organını taklit eden alet, suni tohumlama için erkekten döl eldesinde kullanılırasexual reproduction    • •    eşeysiz üreme    

a mode of reproduction by which offspring arise from a single organism, and inherit the genes of that parent only

tek bir organizmadan soyun devam ettiği ve yavru(lar)ın tüm genlerini bu bireyden aldığı üreme biçimi,


antibiotic    • •    antibiyotik    

a medicine (such as penicillin or its derivatives) that inhibits the growth of or destroys microorganisms.

penisilin ve benzeri ilaçlar. bakteri benzeri mikroorganizmaları öldürmek veya üremelerini durdurmak için kullanılan etken madde grubu


conception    • •    gebe kalma, döllenme    

fertilization or union of oocyte and spermatozoon

sperm ve yumurtanın birleşmesi, döllenmeruminate    • •    geviş getirmek    

chewing the cud

yutulmuş besinleri tekrar ağıza getirip çiğnemek


buck    • •    erkek tavşan    

a male rabbit

erkek tavşan


fore shank    • •    önkol    

the portion of the front leg of the animal containing the radius and ulna.

hayvanın radius ve ulna kemiklerini içeren ön kol bölümü


ecosystem    • •    ekosistem    

an interacting community of biotic organisms including their physical environment.ectotherms

fiziki çevreleri de dahil olmak üzere birbirleriyle etkileşim içindeki canlı topluluğu


cow    • •    inek    

a female cattle

dişi sığır, inekfree stall    • •    serbest durak    

a housing system for dairy cattle in which the barn is constructed with a series of stalls (one per cow) and in which the cow can choose in which stall she wishes to rest.

ahırın bir dizi bölmeyle (bir inek başına bir tane) inşa edildiği ve süt sığırları için kullanılan bir ahır sistemi


bacteria    • •    bakteri    

a member of a large group of unicellular microorganisms that have cell walls but lack organelles and an organized nucleus, including some that can cause disease.

tek hücreli canlılar grubunun geniş bir ailesi. hücre duvarı olan, bazı türleri hastalık yapan ve organize bir çekirdeği bulunan tek hücreli mikroorganizmalar.