English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğücleavage    • •    bölünme, yarılma    

division of cell

hücrenin bölünmesipenis    • •    kamış    

the male genital organ of higher vertebrates, carrying the duct for the transfer of sperm during copulation. In humans and most other mammals, it consists largely of erectile tissue and serves also for the elimination of urine.

erkek memelilerde cinsel birleşmeyi ve idrar boşaltımını gerçekleştiren sertleşme yeteneği olan organtom    • •    erkek hindi    

a male turkey

erkek hindi


ovary    • •    yumurtalık    

a female reproductive organ in which ova or eggs are produced, present in humans and other vertebrates as a pair.

dişi memelilerde üreme hücresi olan yumurtanın üretildiği organavian    • •    kanatlı    

relating to birds.

kuşlarla ilgili, kanatlı hayvanlarla ilgili


antemortem    • •    ölüm öncesi    

before death

canlılarda ölüm öncesi durumu tanımlamak için kullanılan bir terim


joint    • •    eklem, mafsal    

a structure in the human or animal body at which two parts of the skeleton are fitted together.

insan ve hayvan vücudunda iskeletin iki parçasının birleştiği bölümram    • •    koç    

an uncastrated male sheep

kastre edilmemiş erkek koyun, koçedible oil    • •    sofralık yağ    

an oil product, i.e., corn oil, canola oil, sunflower oil, soybean, peanut, and olive oil that is used in the preparation or cooking of food.

mısırözü, ayçiçek, soya, zeytin gibi bitkilerden elde edilen ve gıda hazırlanmasında kullanılan yağlarbuck    • •    teke    

a male goat

erkek keçi


clarification    • •    temizleme    

the centrifugation of milk to remove extraneous material including leukocytes, larger bacteria, cells from the cow's udder and dirt that may have entered the milking system

süt sistemindeki süte ineğin memesinden ve çevreden bulaşan lökositler, iri bakteriler gibi yabancı maddeleri santrifüj yöntemiyle çöktürerek temizleme


anoestrus    • •    östrus dışı dönem    

(of a female mammal) the interval of sexual inactivity between two periods of heat or rut.

bir dişi memelinin, iki kızgınlık dönemi arasında kalan sakinlik devresi


reticulum    • •    retikulum, börkenek    

the second stomach of a ruminant, having a honeycomblike structure, receiving food from the rumen and passing it to the omasum

ruminantlarda ikinci mide, bal peteği görünümlü iç yüzeyi vardır. işkembeden sonra besinler buraya geçer.


quail    • •    bıldırcın    

a small, migratory, gallinaceous game bird

tavukgillerden küçük, göçmen bir kuş


elastin    • •    elastin    

rubberlike connective tissue protein noted for its elasticity and extreme insolubility

esnekliği ve çözünmeye karşı aşırı direnci ile bilinen bağ dokusu proteini


carcass    • •    karkas    

the trunk of an animal such as a cow, sheep, or pig, for cutting up as meat.

eti için kesilen hayvanın temizlendikten sonra et ve kemikleri kapsayan bütün vücuducommodity    • •    emtia, mal    

a raw material or primary agricultural product that can be bought and sold

alınıp satılabilen tarımsal hammadde, birincil tarımsal ürün


fluid milk    • •    ham süt    

milk without any water removed

suyu alınmamış süt, ham süt


connective tissue    • •    bağ doku    

issue that connects, supports, binds, or separates other tissues or organs, typically having relatively few cells embedded in an amorphous matrix, often with collagen or other fibers, and including cartilaginous, fatty, and elastic tissues

genellikle kollajen veya diğer elyaflar ile nispeten az sayıda hücre yerleştirilmiş olan, diğer dokuları veya organları birbirine bağlayan, destekleyen, bağlayan veya ayıran, kıkırdaklı, yağlı ve elastik dokuları içeren doku türübeewax    • •    balmumu    

a mixture consisting of the palmitate of myricyl alcohol and other higher esters, free cerotic acid, and hydrocarbons

mirisil alkol ve diğer yüksek esterler, serbest serotik asitten ve hidrokarbonlardan oluşan bir karışım, bal mumu


boar    • •    erkek domuz    

an uncastrated domestic male pig.

kastre edilmemiş evcil erkek domuzaxial skeleton    • •    aksiyel iskelet    

udes the bones that form the skull, laryngeal skeleton, vertebral column, and thoracic cage.

iskeletin, kafatası, omurga, göğüs kafesi ve göğüs kemiğini kapsayan eksenel kısmı


stud    • •    damızlık aygır    

adult male horse that used to breed

damızlık olarak kullanılan erkek at, damızlık aygır


biomass    • •    biyokütle    

the total mass of organisms in a given area or volume.

verilen alan veya hacimdeki toplam canlı ağırlığı


basal metabolism    • •    bazal metabolizma    

the amount of energy required to maintain the body of an individual in a resting state

bir canlının vücudu dinlenme durumundayken gereken enerji miktarı