English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüfowl    • •    kümes hayvanı, tavuk, hindi    

a bird kept chiefly for its eggs and flesh; a domestic cock or hen

eti ve yumurtası için beslenen kanatlı kümes hayvanı


bullock    • •    öküz    

a castrated male cattle

enenmiş erkek sığır, öküz


hatch    • •    kuluçka    

emerge from the egg (birds, fishes or reptiles)

yumurtlayarak üreyen bir hayvanın yavrusunun yumurtadan çıkmasıatrophy    • •    atrofi    

the process of atrophying or state of having atrophied.

körelme, dumur.


reticulum    • •    retikulum, börkenek    

the second stomach of a ruminant, having a honeycomblike structure, receiving food from the rumen and passing it to the omasum

ruminantlarda ikinci mide, bal peteği görünümlü iç yüzeyi vardır. işkembeden sonra besinler buraya geçer.


prenatal    • •    doğum öncesi    

before birth; during or relating to pregnancy

doğum öncesi, doğumdan önce


conduction    • •    kondüksiyon    

the direct movement or transfer of heat from warmer to cooler objects that are in contact with each other

sıcak ve soğuk nesneler arasında ısı enerjisinin temas yoluyla iletilmesi


beak    • •    gaga    

the hard protruding mouth part of a bird consisting of an uper and a lower part

bir kuşun alt ve üst sert çıkıntılardan oluşan ağız kısmıcapon    • •    kapon    

a castrated rooster

kastre edilmiş horoz


prepuce    • •    sünnet derisi    

the fold of skin surrounding the glans penis

penis başını saran deri parçası, sünnet derisi


pork    • •    domuz eti    

meat of pig

domuz eti


fallopian tube    • •    fallop tüpü    

(in a female mammal) either of a pair of tubes along which eggs travel from the ovaries to the uterus.

memelilerde, yumurtanın yumurtalıklardan rahime ulaşmasını sağlayan ince kanal şeklinde yapı


pony    • •    midilli atı    

a horse of a small breed

küçük cüsseli bir at ırkıbody condition score    • •    vücut kondüsyon skoru    

a value from 1-5 (thin to fat) used to estimate condition of an animal

bir hayvanın kondüsyonunu tahmin etmek için kullanılan 1-5 arasındaki bir puan


anoestrus    • •    östrus dışı dönem    

(of a female mammal) the interval of sexual inactivity between two periods of heat or rut.

bir dişi memelinin, iki kızgınlık dönemi arasında kalan sakinlik devresi


omasum    • •    omasum, kırkbayır    

the muscular third stomach of a ruminant animal, between the reticulum and the abomasum

ruminantlarda üçüncü mide, kırkbayır. kaslı bir yapısı vardır.


condensed milk    • •    yoğunlaştırılmış süt    

canned milk that has been thickened by evaporation and sweetened

suyu azaltılarak yoğunlaştırılmış süt, şeker ilâve edilerek kutulanabilirduck    • •    ördek    

a waterbird with a broad blunt bill, short legs, webbed feet, and a waddling gait

kısa perde ayaklı evcil bir su kuşu türümitosis    • •    karyokinez, mitoz    

a type of cell division that results in two daughter cells each having the same number and kind of chromosomes as the parent nucleus, typical of ordinary tissue growth

çok hücreli canlılarda hücre çekirdeğinin parçalanarak iki uçta toplanması ve yeni birer çekirdek oluştuktan sonra hücrenin ortadan ikiye bölünmesi, böylece iki yeni hücrenin ortaya çıkmasıanterior    • •    ön    

nearer the front, especially situated in the front of the body or nearer to the head.

ön tarafta olan, ön tarafla ilgili


goose    • •    kaz    

a large waterbird with a long neck, short legs, webbed feet, and a short broad bill

uzun boyunlu, perde ayaklı evcil bir su kuşuneigh    • •    kişneme    

a characteristic high-pitched sound uttered by a horse

atların çıkardığı ses


bull    • •    boğa    

a male cattle that can be used for breeder

kastre edilmemiş, damızlıkta kullanılabilecek erkek sığıraxial skeleton    • •    aksiyel iskelet    

udes the bones that form the skull, laryngeal skeleton, vertebral column, and thoracic cage.

iskeletin, kafatası, omurga, göğüs kafesi ve göğüs kemiğini kapsayan eksenel kısmı


ketosis    • •    ketozis    

a condition characterized by raised levels of ketone bodies in the body

karbonhidrat metabolizmasının bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan, genellikle subakut ve kronik seyirli bir hastalıktır