İngilizce - Türkçe Zootekni Terimleri Sözlüğücardiac muscle    • •    kalp kası    

Muscle that is striated and has involuntary nervous system control. The nucleus is located in the center of the muscle fiber. The muscle fiber exhibits rhythmic contractility and is found exclusively in the heart.

Çizgili ve istemsiz sinir sistemi kontrolü olan kas. Çekirdek, kas lifinin merkezinde yer alır. Bu kas lifi ritmik kasılma gösterir ve yalnızca kalpte bulunur.carnivorous    • •    etobur    

feeding on other animals

diğer hayvanları yiyerek beslenen


casein    • •    kazein    

he main protein present in milk and (in coagulated form) in cheese.

sütte ve peynirde bulunan temel protein


castration    • •    hadım etme, kastre etme    

to destroy the breeding ability of a male animal

eneme, hadım etme, kastrasyon. erkek bir hayvanın testislerini burarak üreme yeteneğini yok etmekcattle    • •    sığır    

large ruminant animals with horns and cloven hoofs, domesticated for meat or milk. cows.

büyük, boynuzlu, süt ve et verimi amacıyla, bazen de yük amaçlı yetiştirilen geviş getiren grubundaki hayvan türücecum (caecum)    • •    kör bağırsak, sekum    

a pouch connected to the junction of the small and large intestine

ince ve kalın bağırsakların birleşim noktasında kese şeklinde oluşumcellulose    • •    selüloz    

major structural carbohydrate that is present in plant cell walls

hücre duvarlarını oluşturan ana yapısal karbonhidratcereal    • •    tahıl    

a grain used for food, such as wheat, oats, or corn

buğday, yulaf veya mısır gibi daneleri yiyecek için kullanılan bitkilercervical vertebrae    • •    boyun omurları    

neck bones

boynu oluşturan omur kemikleri


cervix    • •    serviks, boyun    

the narrow necklike passage forming the lower end of the uterus

uterusun alt bölgesinde vajina ile birleştiği bölge


chevon    • •    keçi eti    

the flesh of goats as food; goat meat

keçi eti, keçinin besin olarak kullanılan eti


chick    • •    civciv    

a young bird, especially one newly hatched

özellikle kuluçkadan yeni çıkmış kanatlı hayvan yavrusuchicken    • •    tavuk, piliç    

a domestic fowl kept for its eggs or meat

eti ve yumurtası için beslenen, bir kanatlı kümes hayvanı türücholesterol    • •    kolesterol    

a compound of the sterol type found in most body tissues, including the blood and the nerves

kan ve sinirler dahil olmak üzere birçok vücut dokusunda bulunan sterol türünün bir bileşimichromosome    • •    kromozom    

a threadlike structure of nucleic acids and protein found in the nucleus of most living cells, carrying genetic information in the form of genes

canlı hücrelerin çekirdeğinde bulunan nükleik asitler ve histon proteinlerinden oluşan, genetik bilgiyi gen biçiminde taşıyan iplik benzeri yapıchurning    • •    çalkalamak    

agitate milk or cream in a machine in order to produce butter

süt veya kremadan tereyağı üretmek için çalkalama işlemi


clarification    • •    temizleme    

the centrifugation of milk to remove extraneous material including leukocytes, larger bacteria, cells from the cow's udder and dirt that may have entered the milking system

süt sistemindeki süte ineğin memesinden ve çevreden bulaşan lökositler, iri bakteriler gibi yabancı maddeleri santrifüj yöntemiyle çöktürerek temizleme


cleavage    • •    bölünme, yarılma    

division of cell

hücrenin bölünmesiclitoris    • •    klitoris, bızır    

a small sensitive and erectile part of the female genitals at the anterior end of the vulva

vulvanın üst kısmında bulunan, hassas ve sertleşme özelliği bulunan bölge


clone    • •    kopya, klon    

an organism or cell produced asexually from one ancestor or stock

tek bir bireyden eşeysiz üreme yoluyla üretilmiş, genetik yapısı öncekinin tıpatıp aynısı olan canlı


Clostridium botulinum    • •    Clostridium botulinum    

A rod-shaped spore-forming bacteria that produces a lethal toxin when grown in anaerobic conditions. A tiny amount absorbed will cause paralysis of the involuntary muscles such as the diaphragm leading to suffocation.

Anaerobik koşullarda yetiştirildiğinde ölümcül bir toksin üreten çubuk biçiminde spor oluşturucu bir bakteri. Toksinleri kaslarda felce neden olur.Clostridium perfringens    • •    Clostridium perfringens    

A rod-shaped nonmotile spore-forming bacteria that causes gastroenteritis. The symptoms appear 8- 24 hours after ingestion and include acute abdominal pain, diarrhea and gas; fever, nausea and vomiting are rare.

Gastroenterit oluşturan, çubuk şekilli, hareketsiz spor oluşturan bakteriler. Belirtiler, vücuda alındıktan 8- 24 saat sonra ortaya çıkar ve akut karın ağrısı, ishal ve gaz içerir; ateş, mide bulantısı ve kusma nadirdir.


cluck    • •    gıdaklama    

the characteristic short, guttural sound made by a hen

tavuğa has karakteristik kısa, gırtlak sesi, gıdak.


coagulation    • •    pıhtılaşma    

the action or process of a liquid, especially blood, changing to a solid or semi-solid state

bir sıvının, özellikle kanın yarı katı veya katı duruma geçmesi


coccidiosis    • •    koksidiyoz    

a parasitic infection that causes bloody diarrhea and sudden death in animals

hayvanlarda kanlı ishal ve ölüme yol açan paraziter bir hastalık