English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğü



artificial insemination    • •    suni tohumlama    

the process making a female animal pregnant by an artificial methot of puttig male sperm inside her and not by sexual activity

aşım olmadan dişi hayvanı gebe bırakmak için kullanılan suni yöntem


neigh    • •    kişneme    

a characteristic high-pitched sound uttered by a horse

atların çıkardığı ses


embryogenesis    • •    embryogenesis    

the formation and development of an embryo

embriyonun oluşumu ve gelişimi


actin    • •    aktin    

a protein that forms (together with myosin) the contractile filaments of muscle cells, and is also involved in motion in other types of cells.

kas hücrelerinin kontraktil filamentlerini oluşturan (miyozin ile birlikte) bir proteindir.


spermatozoon    • •    sperm    

the mature motile male sex cell of an animal, by which the ovum is fertilized, typically having a compact head and one or more long flagella for swimming

dölleme yetisine sahip erkek üreme hücresi


fetus    • •    fetüs, cenin, dölüt    

an unborn offspring of a mamma

gebe bir memeli hayvanın rahminde gelişmekte olan henüz doğmamış yavru.



dark cutter    • •    yağsız koyu et    

beef with lean tissue that is dark in color. it is the result of long term stress that has reduced the glycogen content in muscle prior to slaughter, The muscle pH of a dark cutter is generally high (approx. 6.5) which results in higher water-holding capacity and more light absorbency than normal thus causing a dark lean color.

yağsız koyu renkli et. kastaki glikojen oranını düşüren stres gibi faktörlerin etkisiyle daha çok ortaya çıkar


lay    • •    yumurtlamak    

coming out of an egg from the fowl

yumurtlamak


chromosome    • •    kromozom    

a threadlike structure of nucleic acids and protein found in the nucleus of most living cells, carrying genetic information in the form of genes

canlı hücrelerin çekirdeğinde bulunan nükleik asitler ve histon proteinlerinden oluşan, genetik bilgiyi gen biçiminde taşıyan iplik benzeri yapı



ketonemia    • •    ketozis    

a condition characterized by raised levels of ketone bodies in the body

karbonhidrat metabolizmasının bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan, genellikle subakut ve kronik seyirli bir hastalıktır


genotype    • •    genotip    

the specific genetic material on the chromosomes of an individual.

bir bireyin kromozomlarındaki genetik materyalin tamamı


flank    • •    böğür    

the abdominal wall of an animal or carcass

bir hayvan veya karkasın karın duvarı


fingerling    • •    küçük balık    

a small young fish

küçük yavru balık


disinfectant    • •    dezenfektan    

compound that kills or inhibits bacterial growth, particularly applied to agents that are used on inanimate objects

cansız nesneler üzerine uygulanan ve bakteri gelişimini durduran veya bakterileri öldüren bileşik


gestation crate    • •    gebe bölmesi    

a stall for housing an individual animal during pregnancy

gebe hayvanın barındırılması için ayrılmış bölme


antiseptic    • •    antiseptik    

preventing the growth of disease-causing microorganisms.

hastalık yapan mikroorganizmaların gelişimini önleyen madde, dezenfektan


wheat    • •    buğday    

a cereal plant that is the most important kind grown in temperate countries, the grain of which is ground to make flour for bread, pasta, pastry, etc..

ılıman ülkelerde yetiştirilen en önemli tahıl türü. ekmek, makarna, pasta vb. için un yapmak amacıyla öğütülür



sow    • •    dişi domuz    

an adult female pig

yetişkin dişi domuz


epimyhium    • •    epimizyum    

a sheath of fibrous elastic tissue surrounding a muscle

kasları saran fibröz elastik doku


antimicrobial    • •    antimikrobiyal    

germicide, disinfectant

mikroorganizma öldürücü


vulva    • •    vulva, dudak    

dişi canlılarda üreme organının dış bölümü, dudak

the external genitals of female animals and human



embryonic mortality    • •    embriyo ölümü    

loss of conceptus in first few weeks or months of gestation.

gebeliğin ilk birkaç haftasında meydana gelen embriyo ölümü


ram    • •    koç    

an uncastrated male sheep

kastre edilmemiş erkek koyun, koç



debraining    • •    hissizleştirme    

a process of rendering poultry senseless at the time of slaughter

kanatlı kesiminde, boğazın kesilmesinden hemen sonra ağızdan bıçakla girilerek beynin vücutla irtibatının kesilmesi


ration    • •    rasyon, tayın    

a daily food formula for farm animals

çiftlik hayvanları için bir günlük yiyecek formülasyonu