English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri SözlüğüClostridium perfringens    • •    Clostridium perfringens    

A rod-shaped nonmotile spore-forming bacteria that causes gastroenteritis. The symptoms appear 8- 24 hours after ingestion and include acute abdominal pain, diarrhea and gas; fever, nausea and vomiting are rare.

Gastroenterit oluşturan, çubuk şekilli, hareketsiz spor oluşturan bakteriler. Belirtiler, vücuda alındıktan 8- 24 saat sonra ortaya çıkar ve akut karın ağrısı, ishal ve gaz içerir; ateş, mide bulantısı ve kusma nadirdir.


bacon    • •    domuz pastırması    

the back and sides of the hog, salted and dried or smoked, usually sliced thin and fried for food.

domuz etinden hazırlanan, tuzlanmış ve kurutulmuş veya füme edilmiş, genellikle ince dilimlenmiş et ürünü


goat    • •    keçi    

a hardy domesticated ruminant animal that has backward curving horns and (in the male) a beard. It is kept for its milk and meat and is noted for its lively and frisky behavior.

geriye doğru eğri boynuzlu, erkeği sakallı, koyun benzeri hayvananterior    • •    ön    

nearer the front, especially situated in the front of the body or nearer to the head.

ön tarafta olan, ön tarafla ilgili


hatch    • •    kuluçka    

emerge from the egg (birds, fishes or reptiles)

yumurtlayarak üreyen bir hayvanın yavrusunun yumurtadan çıkmasıjoint    • •    eklem, mafsal    

a structure in the human or animal body at which two parts of the skeleton are fitted together.

insan ve hayvan vücudunda iskeletin iki parçasının birleştiği bölümfertilization    • •    dölleme    

the action or process of fertilizing an egg, female animal, or plant, involving the fusion of male and female gametes to form a zygote.

babadan gelen spermanın annedeki yumurta hücresiyle birleşerek zigot oluşturması, dölleme


pregnancy    • •    gebelik    

the process of carrying or being carried in the womb between conception and birth

memelilerde çiftleşme sonrası döllenme ile doğum arasındaki dönem


beard    • •    sakal    

the feathers bunched together under the beak or the jaw

gaga veya çene altında tüylerin toplanmasıyla oluşan yapısteer    • •    öküz    

a male cattle that has had its sex organs removed and it used mainly for meet

kastre edilmiş, kısır erkek sığır


livestock    • •    çiftlik hayvanları, hayvancılık    

Farm animals as cows, sheep, goats, horses etc.

inek, koyun, keçi, at gibi çiftlik hayvanlarıflesh    • •    et    

the soft substance consisting of muscle and fat that is found between the skin and bones of an animal

hayvanın derisi ile kemikleri arasında bulunan kas ve yağdan oluşan yumuşak madde, etcardiac    • •    kardiyak    

of or relating to the heart.

kalbe ait, kalple ilgili


achilles tendon    • •    aşil tendon    

the tendon connecting calf muscles to the heel

baldır kaslarını topukla birleştiren büyük tendon


neigh    • •    kişneme    

a characteristic high-pitched sound uttered by a horse

atların çıkardığı ses


filly    • •    kısrak    

a young female horse

genç dişi at


fertility    • •    doğurganlık    

the quality of being fertile; productiveness

gebe kalma kabiliyeti, doğurganlık


fell membrane    • •    iç deri    

the inner layer of skin left on a lamb carcass after the pelt has been removed.

post çıkarıldıktan sonra kalan derinin iç tabakası


kid    • •    oğlak    

a young goat

oğlak, keçi yavrusu


conceptus    • •    genç embriyo    

the embryo in the uterus, especially during the early stages of pregnancy

gebeliğin ilk evresinde (döllenmeden sonra) rahime henüz ulaşmış embriyo


brain    • •    beyin    

an organ of soft nervous tissue contained in the skull, functioning as the coordinating center of sensation and intellectual and nervous activity

kafatasında bulunan, duyusal ve zihinsel ve sinirsel aktivitenin koordinasyon merkezi olarak işlev gören bir yumuşak sinir dokulu organ


turkey    • •    hindi    

a large mainly domesticated game bird native to North America, having a bald head and (in the male) red wattles. It is prized as food, especially on festive occasions such as Thanksgiving and Christmas

başı kel, anavatanı Amerika olan iri bir kanatlı hayvan türücardiac muscle    • •    kalp kası    

Muscle that is striated and has involuntary nervous system control. The nucleus is located in the center of the muscle fiber. The muscle fiber exhibits rhythmic contractility and is found exclusively in the heart.

Çizgili ve istemsiz sinir sistemi kontrolü olan kas. Çekirdek, kas lifinin merkezinde yer alır. Bu kas lifi ritmik kasılma gösterir ve yalnızca kalpte bulunur.bee venom    • •    arı zehiri    

poisonous matter secreted by honeybees, used chiefly in defense and communicated by stinging; the poison is secreted by special glands attached to the stinger of the bee

bal arıları tarafından salgılanan ve esas olarak savunmada kullanılan ve iğne yoluyla iletilen zehirli madde; zehir, arı iğnesine bağlı özel bezler tarafından salgılanır


diarrhea    • •    ishal    

a condition in which feces are discharged from the bowels frequently and in a liquid form

dışkının bağırsaklardan çok hızlı bir şekilde ve sıvı halde boşaltıldığı bir durum