İngilizce - Türkçe Zootekni Terimleri Sözlüğüantimicrobial    • •    antimikrobiyal    

germicide, disinfectant

mikroorganizma öldürücü


antioxidant    • •    antioksidan    

a substance that inhibits oxidation, especially one used to counteract the deterioration of stored food products.

gıda korumada da kullanılan ve oksidasyonu azaltan veya durduran kimyasal ajanlar


antiseptic    • •    antiseptik    

preventing the growth of disease-causing microorganisms.

hastalık yapan mikroorganizmaların gelişimini önleyen madde, dezenfektan


appendicular skeleton    • •    apendiküler iskelet    

The bones of the limbs, including the bones of the pectoral and pelvic girdles.

Pektoral ve pelvik kemikler de dahil, uzuv iskeletleri. Ekstremite kemikleri.


aquaculture    • •    su kültürü    

the rearing of aquatic animals or the cultivation of aquatic plants for food.

suda yaşayan hayvan ve bitkilerin yetiştirilmesi


artery    • •    atardamar    

any of the muscular-walled tubes forming part of the circulation system by which blood (mainly that which has been oxygenated) is conveyed from the heart to all parts of the body

kalpten pompalanan oksijence zengin taze kanı vücudun tüm bölümlerine ulaştıran kas duvarlı damarlar


artificial fertilisation    • •    suni dölleme    

bringing together of semen and eggs under laboratory conditions

semen ve yumurtaları laboratuvar şartlarında bir araya getirerek oluşturulan dölleme


ascorbate    • •    askorbat    

a salt, ester, or the anion of ascorbic acid.

askorbik asitin tuzları, anyonları veya esterlerinin genel adı


ATP    • •    ATP    

adenosine triphosphate. the energy molecule of live cells.

adenozin trifosfat. canlı hücrelerin enerji molekülü.atrophy    • •    atrofi    

the process of atrophying or state of having atrophied.

körelme, dumur.


avian    • •    kanatlı    

relating to birds.

kuşlarla ilgili, kanatlı hayvanlarla ilgili


axial skeleton    • •    aksiyel iskelet    

udes the bones that form the skull, laryngeal skeleton, vertebral column, and thoracic cage.

iskeletin, kafatası, omurga, göğüs kafesi ve göğüs kemiğini kapsayan eksenel kısmı


backfat    • •    sırt yağı    

a measurement taken at the loin of a pig and used in calculating the final price of a pork carcass.

Bir domuzun belinden alınan ve domuz karkasının nihai fiyatının hesaplanmasında kullanılan bir ölçüm.


bacteria    • •    bakteri    

a member of a large group of unicellular microorganisms that have cell walls but lack organelles and an organized nucleus, including some that can cause disease.

tek hücreli canlılar grubunun geniş bir ailesi. hücre duvarı olan, bazı türleri hastalık yapan ve organize bir çekirdeği bulunan tek hücreli mikroorganizmalar.


barrow    • •    hadım domuz    

a castrated boar

kastre edilmiş erkek domuz


bee    • •    arı    

an insect of a large group to which the honeybee belongs, including many solitary as well as social kinds

bal arısını da içeren, genellikle siyah-sarı karınlı uçucu bir böcek türübeef    • •    sığır eti    

meat of cattle

sığır eti, biftek


biomass    • •    biyokütle    

the total mass of organisms in a given area or volume.

verilen alan veya hacimdeki toplam canlı ağırlığı


biotic    • •    biyotik    

living things

canlılık, canlı şeyler.


bleat    • •    melemek    

the wavering cry made by a sheep or goat

koyu, keçi gibi hayvanların ses çıkarması


blood    • •    kan    

the red liquid that circulates in the arteries and veins of humans and other vertebrate animals, carrying oxygen to and carbon dioxide from the tissues of the body.

omurgalılarda dolaşım sisteminde dolaşan, dokular arasında besin, oksijen ve karbondioksit taşıyan kırmızı sıvıboar    • •    erkek domuz    

a male pig

erkek domuz


boar    • •    erkek domuz    

an uncastrated domestic male pig.

kastre edilmemiş evcil erkek domuzboar odor    • •    domuz kokusu    

An distinctive odor associated with meat from intact adult male hogs.

Sağlam yetişkin erkek domuz etinde hissedilen belirgin bir koku.


bone    • •    kemik    

any of the pieces of hard, whitish tissue making up the skeleton in humans and other vertebrates.

Omurgalıların sert iskeletini oluşturan, beyaz görünümlü sert yapılı organ