English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüfree stall    • •    serbest durak    

a housing system for dairy cattle in which the barn is constructed with a series of stalls (one per cow) and in which the cow can choose in which stall she wishes to rest.

ahırın bir dizi bölmeyle (bir inek başına bir tane) inşa edildiği ve süt sığırları için kullanılan bir ahır sistemi


bee venom    • •    arı zehiri    

poisonous matter secreted by honeybees, used chiefly in defense and communicated by stinging; the poison is secreted by special glands attached to the stinger of the bee

bal arıları tarafından salgılanan ve esas olarak savunmada kullanılan ve iğne yoluyla iletilen zehirli madde; zehir, arı iğnesine bağlı özel bezler tarafından salgılanır


capon    • •    kapon    

a castrated rooster

kastre edilmiş horoz


artery    • •    atardamar    

any of the muscular-walled tubes forming part of the circulation system by which blood (mainly that which has been oxygenated) is conveyed from the heart to all parts of the body

kalpten pompalanan oksijence zengin taze kanı vücudun tüm bölümlerine ulaştıran kas duvarlı damarlar


conduction    • •    kondüksiyon    

the direct movement or transfer of heat from warmer to cooler objects that are in contact with each other

sıcak ve soğuk nesneler arasında ısı enerjisinin temas yoluyla iletilmesi


atrophy    • •    atrofi    

the process of atrophying or state of having atrophied.

körelme, dumur.


foaling    • •    atın doğurması    

the act of giving birth to a foal

bir atın tayını doğurması işlemi


goose    • •    kaz    

a large waterbird with a long neck, short legs, webbed feet, and a short broad bill

uzun boyunlu, perde ayaklı evcil bir su kuşubeef    • •    sığır eti    

meat of cattle

sığır eti, biftek


piglet    • •    domuz yavrusu    

a baby pig

domuz yavrusuneigh    • •    kişneme    

a characteristic high-pitched sound uttered by a horse

atların çıkardığı ses


fry    • •    balık yavrusu    

newly hatched fish larva still with its yolk sac attached.

yumurtadan yeni çıkmış balık yavrusu, genellikle yumurta kesesi hâlâ üzerindedir


buck    • •    teke    

a male goat

erkek keçi


beehive, bee hive    • •    arı kovanı    

a structure in which bees are kept, typically in the form of a dome or box

arıların barındı(rıl)dığı, genellikle kutu veya kubbe şeklinde olan yapıbacteria    • •    bakteri    

a member of a large group of unicellular microorganisms that have cell walls but lack organelles and an organized nucleus, including some that can cause disease.

tek hücreli canlılar grubunun geniş bir ailesi. hücre duvarı olan, bazı türleri hastalık yapan ve organize bir çekirdeği bulunan tek hücreli mikroorganizmalar.


ration    • •    rasyon, tayın    

a daily food formula for farm animals

çiftlik hayvanları için bir günlük yiyecek formülasyonu


cattle    • •    sığır    

large ruminant animals with horns and cloven hoofs, domesticated for meat or milk. cows.

büyük, boynuzlu, süt ve et verimi amacıyla, bazen de yük amaçlı yetiştirilen geviş getiren grubundaki hayvan türüuterus    • •    rahim    

the organ in the lower body of a woman or female mammal where offspring are conceived and in which they gestate before birth; the womb

memelilerde gebelik gerçekleşmesi durumunda yavrunun doğum öncesi gelişimini tamamladığı organ


acute    • •    akut    

sharp or severe in effect

keskin veya şiddetli etki (bir hastalığın aniden ve şiddetli ortaya çıkışı)


poult    • •    palaz    

a young domestic turkey or chicken

hindi yavrusu, hindi palazı


beard    • •    sakal    

the feathers bunched together under the beak or the jaw

gaga veya çene altında tüylerin toplanmasıyla oluşan yapıadipose    • •    adipoz    

used for the storage of fat

vücutta depolanan yağ


glycogen    • •    glikojen    

polysaccharide of glucose found in the muscle and liver of living animals

canlı hayvanlarda kaslar ve karaciğerde bulunan glikoz polisakkaridi


lamb    • •    kuzu    

a baby sheep

koyun yavrusuaflatoxin    • •    aflatoksin    

a particular group of mycotoxins produced by some species of the genus Aspergillus

Aspergillus cinsinin bazı türleri tarafından üretilen bir mikotoksin grubu