English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüantiseptic    • •    antiseptik    

preventing the growth of disease-causing microorganisms.

hastalık yapan mikroorganizmaların gelişimini önleyen madde, dezenfektan


diaphragm    • •    diyafram    

a muscle and connective structure that separates the abdominal and thoracic cavity

göğüs ve karın boşluklarını ayıran ince zar şeklinde bir kas tabakası


aquaculture    • •    su kültürü    

the rearing of aquatic animals or the cultivation of aquatic plants for food.

suda yaşayan hayvan ve bitkilerin yetiştirilmesi


afterswarm    • •    geç oğul    

swarms which leave a colony with a virgin queen, after the first (or prime) swarm has departed in the same season; afterswarms are also referred to as secondary or tertiary swarms.

bir sezonda ilk sürüden sonra, bir kraliçe ve bir koloni bırakan arı sürüleri, ikincil veya çüncül sürü de denir


ration    • •    rasyon, tayın    

a daily food formula for farm animals

çiftlik hayvanları için bir günlük yiyecek formülasyonu


crutching    • •    kasık perine tıraşı    

to remove wool from around the perineal and inguinal areas of sheep to prevent soiling and to provide access to teats

kirlenmeyi önlemek ve memelere erişimi kolaylaştırmak için kasık ve perine bölgesinin tıraş edilmesi


fore-saddle    • •    kaburga bölgesi    

the portion of the carcass anterior to the 12th rib.

karkasta 12. kaburganın üzerinde kalan parça


endotherm    • •    endoterm    

animals that maintain stable body temperatures

vücut sıcaklığı sabit hayvanlar


foaling    • •    atın doğurması    

the act of giving birth to a foal

bir atın tayını doğurması işlemi


fingerling    • •    küçük balık    

a small young fish

küçük yavru balık


anthelmintic    • •    parazit öldürücü    

a substance capable of destroying oreliminating parasitic worms, especially human intestinal helminths

parazitik kurtları, özellikle bağırsak parazitlerini öldürmeyi sağlayan kimyasal maddeler


condensed milk    • •    yoğunlaştırılmış süt    

canned milk that has been thickened by evaporation and sweetened

suyu azaltılarak yoğunlaştırılmış süt, şeker ilâve edilerek kutulanabilirquail    • •    bıldırcın    

a small, migratory, gallinaceous game bird

tavukgillerden küçük, göçmen bir kuş


cryogenic freezing    • •    kriyojenik dondurma    

freezing of food products by immersing them in liquid nitrogen.

gıda ürünlerini sıvı azotla çok ani olarak çok düşük sıcaklıkta dondurmak


lay    • •    yumurtlamak    

coming out of an egg from the fowl

yumurtlamak


neigh    • •    kişneme    

a characteristic high-pitched sound uttered by a horse

atların çıkardığı ses


hatch    • •    kuluçka    

emerge from the egg (birds, fishes or reptiles)

yumurtlayarak üreyen bir hayvanın yavrusunun yumurtadan çıkmasıchurning    • •    çalkalamak    

agitate milk or cream in a machine in order to produce butter

süt veya kremadan tereyağı üretmek için çalkalama işlemi


acetylcholine    • •    asetilkolin    

a compound that occurs throughout the nervous system, in which it functions as a neurotransmitter

sinir sisteminde nörotransmitter olarak işlev gören bir bileşik


lamb    • •    kuzu    

a baby sheep

koyun yavrusukid    • •    oğlak    

a young goat

oğlak, keçi yavrusu


adipose    • •    adipoz    

used for the storage of fat

vücutta depolanan yağ


concentration    • •    konsantrasyon    

reduction of water content and corresponding increase in solids content for a preservative effect on foods

yemlerde ve gıdalarda koruyucu etki sağlamak amacıyla su içeriğinin azaltılması, kuru madde oranını artırmak


gene    • •    gen    

the particular nucleotide sequence of a chromosome segment which influences development of a specific characteristic

kromozom üzerinde özel bir karakteri barındıran nükleotid dizisi


pregnancy    • •    gebelik    

the process of carrying or being carried in the womb between conception and birth

memelilerde çiftleşme sonrası döllenme ile doğum arasındaki dönem