English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğücholesterol    • •    kolesterol    

a compound of the sterol type found in most body tissues, including the blood and the nerves

kan ve sinirler dahil olmak üzere birçok vücut dokusunda bulunan sterol türünün bir bileşimiconceptus    • •    genç embriyo    

the embryo in the uterus, especially during the early stages of pregnancy

gebeliğin ilk evresinde (döllenmeden sonra) rahime henüz ulaşmış embriyo


artery    • •    atardamar    

any of the muscular-walled tubes forming part of the circulation system by which blood (mainly that which has been oxygenated) is conveyed from the heart to all parts of the body

kalpten pompalanan oksijence zengin taze kanı vücudun tüm bölümlerine ulaştıran kas duvarlı damarlar


bedding    • •    altlık    

material scattered on the floor of a poultry house or barn to absorb moisture and manure

hayvanların kaldığı yerin altına serilmiş, nemi ve dışkıyı emmeye yarayan materyal


dark cutter    • •    yağsız koyu et    

beef with lean tissue that is dark in color. it is the result of long term stress that has reduced the glycogen content in muscle prior to slaughter, The muscle pH of a dark cutter is generally high (approx. 6.5) which results in higher water-holding capacity and more light absorbency than normal thus causing a dark lean color.

yağsız koyu renkli et. kastaki glikojen oranını düşüren stres gibi faktörlerin etkisiyle daha çok ortaya çıkar


crutching    • •    kasık perine tıraşı    

to remove wool from around the perineal and inguinal areas of sheep to prevent soiling and to provide access to teats

kirlenmeyi önlemek ve memelere erişimi kolaylaştırmak için kasık ve perine bölgesinin tıraş edilmesi


duck    • •    ördek    

a waterbird with a broad blunt bill, short legs, webbed feet, and a waddling gait

kısa perde ayaklı evcil bir su kuşu türüfetus    • •    fetüs, cenin, dölüt    

an unborn offspring of a mamma

gebe bir memeli hayvanın rahminde gelişmekte olan henüz doğmamış yavru.cecum (caecum)    • •    kör bağırsak, sekum    

a pouch connected to the junction of the small and large intestine

ince ve kalın bağırsakların birleşim noktasında kese şeklinde oluşumknee    • •    diz    

the joint between the thigh and the lower back leg in mammals

memelilerde arka bacağın üst ve alt kısımları arasındaki bölge ve buradaki eklem, diz


feather    • •    kuş tüyü, kaz tüyü    

any of the flat appendages growing from a bird's skin and forming its plumage, consisting of a partly hollow horny shaft fringed with vanes of barbs

kuş cinsi hayvanların tüyüadipose    • •    adipoz    

used for the storage of fat

vücutta depolanan yağ


egg    • •    yumurta    

an oval or round object laid by a female bird, reptile, fish, or invertebrate, usually containing a developing embryo.

kuşlar, balıklar ve sürüngenlerin dişilerinin çıkardığı, içinde embriyo barındıran ve üremeyi sağlayan oval cisimcleavage    • •    bölünme, yarılma    

division of cell

hücrenin bölünmesitom    • •    erkek hindi    

a male turkey

erkek hindi


spermatogenesis    • •    spermatogenez, sperm üretimi    

the production or development of mature spermatozoa

erkek memelilerde sperma üretimi


veal    • •    dana eti    

meat of calve

genç sığır eti, dana eti


spermatozoon    • •    sperm    

the mature motile male sex cell of an animal, by which the ovum is fertilized, typically having a compact head and one or more long flagella for swimming

dölleme yetisine sahip erkek üreme hücresi


ox    • •    öküz    

castrated male cattle

kastre edilmiş erkek sığır


mitosis    • •    karyokinez, mitoz    

a type of cell division that results in two daughter cells each having the same number and kind of chromosomes as the parent nucleus, typical of ordinary tissue growth

çok hücreli canlılarda hücre çekirdeğinin parçalanarak iki uçta toplanması ve yeni birer çekirdek oluştuktan sonra hücrenin ortadan ikiye bölünmesi, böylece iki yeni hücrenin ortaya çıkmasıembryogenesis    • •    embryogenesis    

the formation and development of an embryo

embriyonun oluşumu ve gelişimi


breeding    • •    hayvan ıslahı    

the mating and production of offspring by animals.

hayvanların kontrollü olarak çiftleştirilip üretilmesiyle belirli karakterlerin belirgin hale getirilmesi


anterior    • •    ön    

nearer the front, especially situated in the front of the body or nearer to the head.

ön tarafta olan, ön tarafla ilgili


backfat    • •    sırt yağı    

a measurement taken at the loin of a pig and used in calculating the final price of a pork carcass.

Bir domuzun belinden alınan ve domuz karkasının nihai fiyatının hesaplanmasında kullanılan bir ölçüm.


accelerated lambing    • •    hızlandırılmış kuzulama    

the management schedule in which individual ewes lamb more than once per year. 

koyunların yılda birden fazla kuzulatılması için yapılan düzenlemeler