English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüafterswarm    • •    geç oğul    

swarms which leave a colony with a virgin queen, after the first (or prime) swarm has departed in the same season; afterswarms are also referred to as secondary or tertiary swarms.

bir sezonda ilk sürüden sonra, bir kraliçe ve bir koloni bırakan arı sürüleri, ikincil veya çüncül sürü de denir


donkey    • •    eşek    

a domesticated hoofed mammal of the horse family with long ears and a braying call, used as a beast of burden; an ass

ata benzeyen uzun kulaklı bir hayvanrumen    • •    rumen, işkembe    

the first stomach of a ruminant, which receives food or cud from the esophagus, partly digests it with the aid of bacteria, and passes it to the reticulum

ruminantlarda birinci mide, işkembe. bakteriyel sindirimin gerçekleştiği yer.antemortem    • •    ölüm öncesi    

before death

canlılarda ölüm öncesi durumu tanımlamak için kullanılan bir terim


comfort zone    • •    termal konfor bölgesi    

the thermoneutral zone or temperature range in which animals maintain their body temperature within the thermal range without expending any extra energy.

hayvanların fazladan enerji harcamadan vücut ısısını optimum sınırlarda tutabildiği sıcaklık aralığı.


abortion    • •    düşük, yavru atma    

foetal death and expulsion during pregnancy

gebelik süresinde fetal ölüm sonucu yavrunun düşmesi, düşük, yavru atma


bee    • •    arı    

an insect of a large group to which the honeybee belongs, including many solitary as well as social kinds

bal arısını da içeren, genellikle siyah-sarı karınlı uçucu bir böcek türübeef    • •    sığır eti    

meat of cattle

sığır eti, biftek


coccidiosis    • •    koksidiyoz    

a parasitic infection that causes bloody diarrhea and sudden death in animals

hayvanlarda kanlı ishal ve ölüme yol açan paraziter bir hastalık


infertility    • •    kısırlık    

inability of a person, animal or plant to reproduce by natural means

üreme kabiliyetinden yoksunluk, kısırlık


joint    • •    eklem, mafsal    

a structure in the human or animal body at which two parts of the skeleton are fitted together.

insan ve hayvan vücudunda iskeletin iki parçasının birleştiği bölümcracked eggs    • •    kırık yumurta    

eggs that may have some imperfection in the shell and are used in further processing of egg products

kabuğunda kırık çatlak gibi kusurları bulunan ve genelde yumurta ürünlerinin üretiminde kullanılmak üzere ayrılan yumurta


chick    • •    civciv    

a young bird, especially one newly hatched

özellikle kuluçkadan yeni çıkmış kanatlı hayvan yavrusublood    • •    kan    

the red liquid that circulates in the arteries and veins of humans and other vertebrate animals, carrying oxygen to and carbon dioxide from the tissues of the body.

omurgalılarda dolaşım sisteminde dolaşan, dokular arasında besin, oksijen ve karbondioksit taşıyan kırmızı sıvıactomyosin    • •    aktomiyozin    

a complex of actin and myosin of which the contractile protein filaments of muscle tissue are composed

kas dokusunda kasılma işlevini gören yapıyı oluşturan kontraktil protein kompleksi


disinfectant    • •    dezenfektan    

compound that kills or inhibits bacterial growth, particularly applied to agents that are used on inanimate objects

cansız nesneler üzerine uygulanan ve bakteri gelişimini durduran veya bakterileri öldüren bileşik


diaphragm    • •    diyafram    

a muscle and connective structure that separates the abdominal and thoracic cavity

göğüs ve karın boşluklarını ayıran ince zar şeklinde bir kas tabakası


rib    • •    kaburga    

each of a series of slender curved bones articulated in pairs to the spine (twelve pairs in humans), protecting the thoracic cavity and its organs

önde göğüs kemiğiyle, arkada omurga kemikleriyle eklemleşerek göğüs boşluğunu çevreleyen ince kıvrık kemikler dizisinin her biri


genotype    • •    genotip    

the specific genetic material on the chromosomes of an individual.

bir bireyin kromozomlarındaki genetik materyalin tamamı


gilt    • •    dişi domuz    

female pig, prior to first calving

ilk doğumdan önce dişi domuz


testis    • •    testis, erbezi    

an organ that produces spermatozoa (male reproductive cells).

erkek memelilerde sperm üretiminin yapıldığı organ, erbezi, billur, taşakcecum (caecum)    • •    kör bağırsak, sekum    

a pouch connected to the junction of the small and large intestine

ince ve kalın bağırsakların birleşim noktasında kese şeklinde oluşumcollagen    • •    kollajen    

main structural protein of vertebrate animals, occurring in all tissues

omurgalı hayvanların ana yapısal proteinlerinin genel adı


ATP    • •    ATP    

adenosine triphosphate. the energy molecule of live cells.

adenozin trifosfat. canlı hücrelerin enerji molekülü.capon    • •    kapon    

a castrated rooster

kastre edilmiş horoz