English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüfluid milk    • •    ham süt    

milk without any water removed

suyu alınmamış süt, ham süt


egg cell    • •    yumurta hücresi    

a mature female reproductive cell, especially of a human or other animal, that can divide to give rise to an embryo usually only after fertilization by a male cell

üreme kabiliyetine sahip dişi memelilerin üreme hücresi, döllendikten sonra zigot oluşturur


dehydration    • •    dehidrasyon, su kaybı    

removal of water from a tissue or organ or an organism

bir organizmadan veya bir organdan, dokudan suyun uzaklaş(tırıl)ması


aflatoxin    • •    aflatoksin    

a particular group of mycotoxins produced by some species of the genus Aspergillus

Aspergillus cinsinin bazı türleri tarafından üretilen bir mikotoksin grubu


ovary    • •    yumurtalık    

a female reproductive organ in which ova or eggs are produced, present in humans and other vertebrates as a pair.

dişi memelilerde üreme hücresi olan yumurtanın üretildiği organgoose    • •    kaz    

a large waterbird with a long neck, short legs, webbed feet, and a short broad bill

uzun boyunlu, perde ayaklı evcil bir su kuşucuring    • •    salamura, tuzlama    

adding salt to meat for the purpose of preservation

eti koruma amacıyla tuzlayarak saklamak


condensed milk    • •    yoğunlaştırılmış süt    

canned milk that has been thickened by evaporation and sweetened

suyu azaltılarak yoğunlaştırılmış süt, şeker ilâve edilerek kutulanabilirClostridium perfringens    • •    Clostridium perfringens    

A rod-shaped nonmotile spore-forming bacteria that causes gastroenteritis. The symptoms appear 8- 24 hours after ingestion and include acute abdominal pain, diarrhea and gas; fever, nausea and vomiting are rare.

Gastroenterit oluşturan, çubuk şekilli, hareketsiz spor oluşturan bakteriler. Belirtiler, vücuda alındıktan 8- 24 saat sonra ortaya çıkar ve akut karın ağrısı, ishal ve gaz içerir; ateş, mide bulantısı ve kusma nadirdir.


forage    • •    kaba yem    

bulky food such as grass or hay for horses and cattle; fodder

at ve sığır gibi hayvanlar için kaba yem olarak kullanılan yemler


filly    • •    kısrak    

a young female horse

genç dişi at


bleat    • •    melemek    

the wavering cry made by a sheep or goat

koyu, keçi gibi hayvanların ses çıkarması


asexual reproduction    • •    eşeysiz üreme    

a mode of reproduction by which offspring arise from a single organism, and inherit the genes of that parent only

tek bir organizmadan soyun devam ettiği ve yavru(lar)ın tüm genlerini bu bireyden aldığı üreme biçimi,


buck    • •    teke    

a male goat

erkek keçi


body condition score    • •    vücut kondüsyon skoru    

a value from 1-5 (thin to fat) used to estimate condition of an animal

bir hayvanın kondüsyonunu tahmin etmek için kullanılan 1-5 arasındaki bir puan


coagulation    • •    pıhtılaşma    

the action or process of a liquid, especially blood, changing to a solid or semi-solid state

bir sıvının, özellikle kanın yarı katı veya katı duruma geçmesi


cowper's gland    • •    cowper bezi    

either of a pair of small glands that open into the urethra at the base of the penis and secrete a constituent of seminal fluid

üretraya açılan ve semen sıvısına katkı sağlayan bez


fertilization    • •    dölleme    

the action or process of fertilizing an egg, female animal, or plant, involving the fusion of male and female gametes to form a zygote.

babadan gelen spermanın annedeki yumurta hücresiyle birleşerek zigot oluşturması, dölleme


colt    • •    sıpa, tay    

a young, uncastrated male horse, in particular one less than four years old.

eşek yavrusu, at yavrusuallele    • •    allel    

one of two or more alternative forms of a gene that arise by mutation and are found at the same place on a chromosome

bir kromozomun aynı lokusunda bulunan ve birbirinin alternatifi olan gen çifti


campylobacter    • •    camfilobakter    

A pathogenic organism responsible for the a food-borne infection that is characterized by diarrhea, fever, and cramps.

gıda zehirlenmelerinde ve yavru atmada rol oynayan patojen bir bakteri grubuecology    • •    ekoloji, çevre    

the study of the environment and how living things interact with it

çevre ve içinde yaşayan canlıların onunla etkileşimini inceleyen bilim dalı


barrow    • •    hadım domuz    

a castrated boar

kastre edilmiş erkek domuz


rabbit    • •    tavşan    

a burrowing, gregarious, plant-eating mammal with long ears, long hind legs, and a short tail

otçul, uzun kulaklı, kısa kuyruklu, uzun arka ayakları olan ve sıçrayarak ilerleyen bir hayvancomfort zone    • •    termal konfor bölgesi    

the thermoneutral zone or temperature range in which animals maintain their body temperature within the thermal range without expending any extra energy.

hayvanların fazladan enerji harcamadan vücut ısısını optimum sınırlarda tutabildiği sıcaklık aralığı.