İngilizce - Türkçe Zootekni Terimleri Sözlüğüovum    • •    yumurta hücresi    

a mature female reproductive cell, especially of a human or other animal, that can divide to give rise to an embryo usually only after fertilization by a male cell

üreme kabiliyetine sahip dişi memelilerin üreme hücresi, döllendikten sonra zigot oluşturur


pelt    • •    post    

the skin of an animal with the fur, wool, or hair still on it

kürkü, tüyleri veya kılları üzerinde olan hayvan derisi, post


penis    • •    kamış    

the male genital organ of higher vertebrates, carrying the duct for the transfer of sperm during copulation. In humans and most other mammals, it consists largely of erectile tissue and serves also for the elimination of urine.

erkek memelilerde cinsel birleşmeyi ve idrar boşaltımını gerçekleştiren sertleşme yeteneği olan organpig    • •    domuz    

an omnivorous domesticated hoofed mammal with sparse bristly hair and a flat snout for rooting in the soil, kept for its meat

eti için beslenen, omnivor bir hayvanpiglet    • •    domuz yavrusu    

a baby pig

domuz yavrusupony    • •    midilli atı    

a horse of a small breed

küçük cüsseli bir at ırkıpork    • •    domuz eti    

meat of pig

domuz eti


poult    • •    palaz    

a young domestic turkey or chicken

hindi yavrusu, hindi palazı


pregnancy    • •    gebelik    

the process of carrying or being carried in the womb between conception and birth

memelilerde çiftleşme sonrası döllenme ile doğum arasındaki dönem


prenatal    • •    doğum öncesi    

before birth; during or relating to pregnancy

doğum öncesi, doğumdan önce


prepuce    • •    sünnet derisi    

the fold of skin surrounding the glans penis

penis başını saran deri parçası, sünnet derisi


rabbit    • •    tavşan    

a burrowing, gregarious, plant-eating mammal with long ears, long hind legs, and a short tail

otçul, uzun kulaklı, kısa kuyruklu, uzun arka ayakları olan ve sıçrayarak ilerleyen bir hayvanradius    • •    önkol kemiği    

the thicker and shorter of the two bones in the forearm

ön koldaki iki kemikten ince ve kısa olanı


ram    • •    koç    

an uncastrated male sheep

kastre edilmemiş erkek koyun, koçration    • •    rasyon, tayın    

a daily food formula for farm animals

çiftlik hayvanları için bir günlük yiyecek formülasyonu


reticulum    • •    retikulum, börkenek    

the second stomach of a ruminant, having a honeycomblike structure, receiving food from the rumen and passing it to the omasum

ruminantlarda ikinci mide, bal peteği görünümlü iç yüzeyi vardır. işkembeden sonra besinler buraya geçer.


rib    • •    kaburga    

each of a series of slender curved bones articulated in pairs to the spine (twelve pairs in humans), protecting the thoracic cavity and its organs

önde göğüs kemiğiyle, arkada omurga kemikleriyle eklemleşerek göğüs boşluğunu çevreleyen ince kıvrık kemikler dizisinin her biri


rooster    • •    horoz    

a male chicken

tavuk cinsinin erkeğiroughage    • •    kaba yem    

bulky food such as grass or hay for horses and cattle; fodder

at ve sığır gibi hayvanlar için kaba yem olarak kullanılan yemlerrumen    • •    rumen, işkembe    

the first stomach of a ruminant, which receives food or cud from the esophagus, partly digests it with the aid of bacteria, and passes it to the reticulum

ruminantlarda birinci mide, işkembe. bakteriyel sindirimin gerçekleştiği yer.ruminant    • •    ruminant, geviş getiren    

an even-toed ungulate mammal that chews the cud regurgitated from its rumen. The ruminants comprise the cattle, sheep, antelopes, deer, giraffes, and their relatives

Daha önceden yutmuş ve az sindirmiş oldukları besinleri dinlenirken tekrar ağızlarına getirip çiğneyen, mideleri dört bölümden oluşan otobur hayvan grubu. Sığır, koyun, keçi gibi hayvanları kapsar.


ruminate    • •    geviş getirmek    

chewing the cud

yutulmuş besinleri tekrar ağıza getirip çiğnemek


scrotum    • •    skrotum, torba    

a pouch of skin containing the testicles

erkek hayvanlarda dışı deriden oluşan ve testisleri vücut dışında muhafaza eden oluşum


sheep    • •    koyun(lar)    

a domesticated ruminant animal with a thick woolly coat and (typically only in the male) curving horns. It is kept in flocks for its wool or meat, and is proverbial for its tendency to follow others in the flock

kalın yünlü bir postu olan, spiral boynuzlu, geviş getiren, eti ve sütü için beslenen evcil bir hayvansow    • •    dişi domuz    

an adult female pig

yetişkin dişi domuz